Vastuvõtt

ERIALAD, mida saab ÕPPIDA meie koolis (põhiõpe, eelõpe)

AKORDION | KANNEL | KEELPILLID | KLASSIKALINE KITARR | HARFKLAVER | KLAVESSIIN | OREL | PUHK- JA LÖÖKPILLID | PLOKK-  JA BAROKKFLÖÖT | KLASSIKALINE LAUL | KOORIJUHTKOMPOSITSIOON & MUUSIKATEOORIAKLAVERIHÄÄLESTAJA-TEHNIK | RÜTMIMUUSIKA LAULMINE | RÜTMIMUUSIKA PILLID | HELINDAJA | PÄRIMUSMUUSIK (MAAILMAMUUSIK)

  • Solfedžo eksam 2022: Vaata õppekava vastuvõtunõuded
  • Eriala eksam 2022: Täpsem info õppekava vastuvõtunõuded
  • Täiendav vastuvõtueksam klaverimängus (sooritavad ainult kooridirigeerimise (va eelõpe), muusikateoreetiku ja kompositsiooni erialadele kandideerijad)
  • Eesti keele test 2022 – sooritavad kõik kandidaadid, kes pole omandanud haridust eesti õppekeelega koolis

PÕHIÕPE

Õppida saab põhi- ja keskhariduse baasil:

  1. Kutseõpe keskhariduse baasil (õppeaeg 3 aastat)
  2. Kutseõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 3 aastat, keskharidus omandatakse mõnes teises gümnaasiumis)
  3. Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt meie koolis)

Tutvu õppekavadega SIIN!

EELÕPE (kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis)

Eelõpe on mõeldud meie kooli põhiõppesse sisseastumiskatsete taseme saavutamiseks. Eelõppesse on oodatud noored muusikud, kes soovivad tulevikus jätkata oma haridusteed meie kooli põhiõppes ning õpivad antud hetkel üldhariduskoolis 8.-12. klassis (klassikalise laulu erialale kandideerijad 11.-12. klassis). Eeltingimuseks on õppimine mõnes laste muusikakoolis või selle lõpetamine. Eelõppes õppival õpilasel on 2 individuaalselt erialatundi ja 2 solfedžo rühmatundi nädalas.
Muusikaõpinguid eelõppes võib üldhariduskool arvestada valikõpingutena koolide vahelise kirjaliku lepingu alusel. Eelõppes on võimalik õppida olenevalt erialast ja õpilase õppeedukusest kuni kaks aastat.  Õpilane, kes soovib oma õpinguid jätkata eelõppes, on kohustatud iga õppeaasta lõpus (juunis) teavitama õppeosakonda ning pikendama oma õpiaega.

Tutvu õppekavadega SIIN!

JÄTKUÕPE (õppeaeg 1 aasta)

Jätkuõppesse on oodatud muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikud, kellel on vähemalt keskharidus.

KOORIJUHT on uus õppekava, mis avatakse 2020/2021. õppeaastal. Antud õppekava sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanuile kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajale. Õppimise eelduseks on keskhariduse ja koorijuht 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate pädevuste olemasolu.

Õppekavas keskendutakse koorijuhi individuaalsete oskuste edasi arendamisele – dirigeerimistehnika, hääleseade, partituurimäng. Põhirõhk on kooriproovi praktika juhendamisel. Kooritöö metoodika süvakursuses täiendatakse enda teadmisi kooriproovi ettevalmistuses ja selle edukas läbiviimises.

PILLIÕPPE JUHENDAJA õppekavale on õppima oodatud:

– interpreet 4. taseme või sellele vastavate kompetentsidega isikud, kellel on soov omandada esmased instrumendiõpetuse alased teadmised ning täiendada oma interpretatsioonialaseid oskusi, et asuda tööle pilliõppe juhendajana või jätkata soovi korral õpinguid interpretatsioonipedagoogika valdkonnas kõrgkoolis;

– muusika huvikoolides jm pilliõppe juhendajatena töötavad inimesed, kellel on soov end interpretatsiooni ning pilliõppe metoodika alaselt täiendada.

Rütmimuusik- MUUSIKAPRODUTSENT on õppekava, mille eesmärk on koolitada mitmekülgsete helitehnoloogia alaste teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialiste, kes on nõutud nii kaasaegses helistuudios, reklaami agentuurides, helitehnilisi teenuseid pakkuvates ettevõtetes kui ka raadios ning televisioonis.

Õppetöö toimub tänapäevaste digitaalsete salvestustehnikate ja programmidega. Koos oma ala spetsialistidega õpitakse, kuidas toime tulla kiirelt muutuvas muusika loome, laulukirjutamise ning produktsiooni maailmas.

Lisaks stuudiotööle ja produtseerimisele arendatakse ka omal valikul instrumendi või vokaali oskusi ning antakse võimalus osaleda ansambli töös nii muusiku kui helirežissöörina.

Rütmimuusik- ANSAMBLI JUHENDAJA on õppekava, mille eesmärk on koolitada rütmimuusika ansamblite juhendajaid,  anda lisakompetents põhiõppe lõpetajatele kui ka juba töötavatele muusikaõpetajatele, ansamblijuhendajatele huvikoolides, -ringides jm.

Ansambli juhendajad õpivad ansamblite komplekteerimist ja juhendamist, repertuaari valimist, arranžeerimist ning saavad teadmisi komponeerimistehnikatest. Otsa kooli õpetajate juhendamisel õpitakse tundma kaasaegseid salvestamise ja noteerimisprogramme. Võimalik on saada kogemusi mänedzmendi ja helindamise vallas. Saab täiendada oma põhipilli või vokaaltehnika oskusi.

Ansambli juhendamisel läheb tarvis pedagoogilisi oskusi ja oskast juhendada erinevaid isiksustüüpe. Oluline osa on praktikal.  Õppekava rikastavad festivalid, konkursid ja õpitoad.

MUUSIKAETTEVÕTLUSE SPETSIALIST on õppekava, mis annab ajakohase ülevaate kaasaegse muusikaettevõtluse toimimisest ning toetab valdkonnas tegutsemist juba õpingute ajal. Õppekava on valminud ja viiakse ellu koostöös Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsiooni ja muusikavaldkonna arenduskeskusega Music Estonia.

Tutvu õppekavadega SIIN!