Kooridirigeerimine

Mida teha koorijuhi eriala eel- või põhiõppesse kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 3. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 4. Sooritada vastuvõtueksam erialas, mille raames toimub ka eksamikomisjoni ja sisseastuja ühine arutelu muusikalistel ja üldkultuurilistel teemadel. Vestluse eesmärk on tutvuda sisseastuja mõtetega seoses muusika, koorijuhtimise eriala ja Otsa kooliga.
 5. Põhiõppesse kandideerijatel sooritada klaveri eksam.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Eriala sisseastumiseksam toimub kahes osas:

I Eriala eksamil tuleb:

 1. dirigeerida peast üks koorilaul (soovitav ¾ taktimõõdus)
 2. laulda peast selle laulu häälepartiid koos muusikaliste nüanssidega (dünaamika, hingamised)
 3. mängida peast sellel laulu partituur koos muusikaliste nüanssidega (dünaamika, hingamised)
 4. laulda üks a capella ehk ilma saateta laul, kontrollimaks sisseastuja muusikalist kuulmist, sisekõrva ja väljendusrikkust
 5. Kontrollitakse noodist lugemise oskust partiide laulmises ja partituuri mängimises

II Klaveri eksamil (v. a eelõpe) tuleb esitada:

 1. polüfooniline teos
 2. suurvormi osa
 3. pala või etüüd
 4. heliredelid kuni 2 märgini

Kava esitatakse peast. Kontrollitakse noodilugemise oskust.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

 HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

Lisainfo:
Ksenija Grabova
ksenija.grabova@otsakool.edu.ee