Kooridirigeerimine

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

Eriala sisseastumiseksam toimub kahes osas ja zoomi.us keskkonnas

Eriala eksami nõuded

 1. Dirigeerimine ¾ ja 4/4 taktimõõdus
  1. Selgitus: Sisseastuja palutakse saata video dirigeerimisest 3/4 ja 4/4 taktimõõdus, et saada ülevaade sisseastuja kordinatsioonist ja käelisest võimekusest. (Näidisvideo saadetakse eelregistreerijatele e-maili teel).
  2. Nõue: Palun filmida eestvaates nii, et näha oleks sisseastuja keha täispikkuses. Palun veenduda, et kehale ja kätele ei jääks ette erinevaid objekte (nt mööbel).
 2. Laulda Miina Härma teose “Ei saa mitte vaiki olla” häälepartiid peast
  1. Selgitus: Olenevalt kas sisseastuja valib naiskoori või segakoori variandi oodatakse sisseastujalt kõikide häälepartiide (sopran, alt, tenor, bass) peast laulmist koos muusikaliste nüanssidega (piano, forte, artikulatsioon). (Näidisvideo saadetakse eelregistreerijatele e-maili teel).
  2. Nõue: Teos tuleb esitada peast.
 3. Mängida Miina Härma teos “Ei saa mitte vaiki olla” partituur peast
  1. Selgitus: Sisseastujalt oodatakse teose partituuri ehk kõigi häälte samaaegset mängimist noodist koos muusikaliste nüanssidega (piano, forte, artikulatsioon). (Näidisvideo saadetakse eelregistreerijatele e-maili teel).
  2. Nõue: Teos tuleb esitada peast, palume filmida külgvaates nii, et näha oleks klaver ja mängija käed klaviatuuril.
 4. Laulda üks a capella laul vabal valikul ette salvestatud
  1. Selgitus: Sisseastujalt oodatakse ühte vabalt valitud a capella ehk ilma saateta laulu, kontrollimaks sisseastuja muusikalist kuulmist, sisekõrva ja interpretatsiooni.
 5. Lugeda peast üks luuletus vabal valikul ette salvestatud
  1. Selgitus: Sisseastujalt oodatakse ühte vabalt valitud luuletust, kontrollimaks sisseastuja näitlejameisterlikkust, emotsionaalsust ja eneseväljendusoskust.
 6. Vestlus
  1. Selgitus: Eksamikomisjoni ja sisseastuja ühine arutelu muusikalistel ja üldkultuurilistel teemadel. Vestluse eesmärk on tutvuda sisseastuja mõtetega seoses muusika, koorijuhtimise eriala ja Otsa kooliga.
 7. Kontrollitakse noodist lugemise oskust partiide laulmises ja partituuri mängimises
  1. Selgitus: Sisseastujale saadetakse eksami käigus pdf-formaadis noot, et saada ülevaadet sisseastuja ettevalmistusest ja üldmuusikalisest tasemest.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele