Muusikateooria ja Kompositsioon

Mida teha kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 3. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 4. Sooritada klaverikatse;
 5. Sooritada vastuvõtueksam erialas.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Muusikateooria eriala eksamil:

 1. Kirjalikul eksamil kirjutatakse muusikaline essee (2-3 lk)
 2. Läbitakse kuulamistest, kus salvestuste põhjal tuleb määrata teose autor või ajastu, žanr ja esituskoosseis.
  Kuulamistest toimub koos kompositsiooni eriala sisseastujatega.
 3. Suulisel eksamil vesteldakse üldkultuurilise silmaringi ning õpimotivatsiooni ja -eesmärkide väljaselgitamise eesmärgil ning kontrollitakse algteadmisi muusikaajaloost:
  1. sisseastuja oskab iseloomustada järgmisi stiile:
   renessanss, barokk, klassitsism, romantism ja teab nimetada XX sajandi tuntumaid heliloojaid.
  2. teab olulisi žanre:
   fuuga, ooper, oratoorium, sümfoonia, sonaat, kvartett, kontsert.
  3. tunneb tähtsamaid eesti heliloojaid, olulisi eesti nüüdismuusika festivale, muusikakollektiive ja interpreete (tuntud dirigendid, pianistid, ansamblid jne).

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Kompositsiooni eriala eksamil:

 1. Vestlus õpilaskandidaadiga tema loomingulisuse ja isikuomaduste väljaselgitamiseks (õpilaskandidaadil on soovitav esitada varasemad loomingulised katsetused).
 2. Kuulamistest, kus salvestuste põhjal tuleb määrata teose autor või ajastu, žanr ja esituskoosseis.
  Kuulamistest toimub koos muusikateooria eriala sisseastujatega.
 3. Suulisel eksamil kontrollitakse algteadmisi muusikaajaloost.
  1. sisseastuja oskab iseloomustada järgmisi stiile:
   renessanss, barokk, klassitsism, romantism ja teab nimetada XX sajandi tuntumaid heliloojaid.
  2. teab olulisi žanre:
   fuuga, ooper, oratoorium, sümfoonia, sonaat, kvartett, kontsert.
  3. tunneb olulisi eesti nüüdismuusika festivale, eesti tähtsamaid heliloojaid, muusikakollektiive ja interpreete (tuntud dirigendid, pianistid, ansamblid jne).

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Klaveri eksamil tuleb esitada kaks teost, millest üks on soovitavalt polüfooniline.* Kava esitatakse peast.

*) Kui eelnevalt õpitud eriala ei sisaldanud üldklaveriõpinguid või pole õpilane õppinud klaverit mõnel muul põhjusel, on lubatud klaveri asemel sooritada katse teisel pillil (kitarr, kromaatiline kannel, akordion, harf, klavessiin, orel, häälestatavad löökpillid (marimba, vibrafon). Nõuded repertuaarile on samad, mis klaverikatsel.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

 HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

 

Lisainfo:
Muusikateoreetik – Maia Lilje maia.lilje@otsakool.edu.ee
Komponist – Tatjana Kozlova-Johannes tatjana.kozlova-johannes@otsakool.edu.ee