Ruumide kasutamine

KINNITATUD
Otsa nim Tallinna Muusikakooli
direktori 16.05.2016
käskkirjaga nr 1-2/18

Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ruumide kasutamise kord

Sissejuhatus

Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli “Ruumide kasutamise kord” tagab kooli põhimäärusest tuleneva ruumide ja inventari eesmärgipärase ja heaperemeheliku kasutamise.

Ruumi broneerimine ja võtme väljastamine valvuri juures

Ruume saavad broneerida ja saada valvurilt ruumide võtmeid jooksvalt koolimaja lahtiolekuajal kooli põhi- ja eelõppe nimekirjas olevad õpilased ning kooli töötajad   Selleks on nende ID-kaardi andmed sisestatud kooli siseinfosüsteemi ja ühildatud valvuri kasutuses oleva  broneerimissüsteemi ja monitoriga.

Ruumi broneerimisel sisestab broneerija oma  ID-kaardilugejasse, valvuri arvutiekraanile ja fuajee infomonitori ilmub ID-kaardi omaniku nimi. Valvur sisestab soovitud ruumi numbri ning väljastab võtme. ID-kaardi  puudumisel esitab broneerija pildiga isikuttõendava dokumendi, valvur sisestab broneerija nime süsteemi, tuvastamata isikutele võtmete väljastamine on keelatud.

Valvuril on keelatud anda ruumide võtmeid kooli õpilaste või töötajate hulka mittekuuluvatele isikutele, kui selleks pole sisestatud infosüsteemi külastajale broneeringut või väljastatud vastavat korraldust  kooli juhtkonna liikme poolt.

Broneerimine tunniplaanilisteks tegevusteks

Tunniplaaniliste tegevuste jaoks broneerib ruumid õppeadministraator, õppejuhi poolt koostatud tunniplaani alusel, semestri esimesel nädalal.

Projektinädala tunniplaaniliste tegevuste jaoks broneerib ruumid õppeadministraator, õppejuhi poolt koostatud tunniplaani alusel, hiljemalt kaks nädalat enne projektinädala algust.

Tunniplaanilise ruumikasutuse jaoks väljastab valvur võtme tunniõpetajale või broneeringus olevale õpilasele.

Õpetaja, kes tunniplaanis määratud ajal ei soovi kasutada klassiruumi, peab teavitama e-kirjaga õppejuhti ja õppeadministraatorit, kes kustutab vastavate tundide broneeringu.

Broneerimine tunniplaanivälisteks tegevusteks

Tunniplaaniväliselt saavad ruume tasuta kasutamiseks broneerida kooli põhi- ja eelõppes õppivad õpilased ja kooli töötajad õppekavaliste tegevuste (harjutamine, pedagoogiline praktika jne) ja sellega seotud tegevuste (ruumide korrashoid, hooldustööd jms) teostamiseks.

Õppejuhil on õigus tühistada õppetegevuse eesmärgil õppetegevuseväline broneering.

Ruumide broneerimisele kehtivad erialaspetsiifilised piirangud. Enne broneerimist tuleb tutvuda ruumide kasutusotstarbe tabeliga Lisa 1.
Saali ja Pärnu mnt 6 õpperuume saavad broneerida ainult õpetajad.

Broneerimise ajapiirangud

Õpilasel saab korraga olla kuni kaks kehtivat broneeringut pikkusega kuni kaks akadeemilist tundi (maksimaalselt 90 min kord)

Akadeemilisel puhkuse viibivad õpilased saavad võtta  harjutamiseks vabu ruume elavas järjekorras, valvuri juures ning neil puudub broneerimise võimalus

Kooli töötajad saavad õpperuume broneerida õppeotstarbeliste ja inventari hooldustegevuste (asendus- või lisatund, konsultatsioon, klaverite hooldus) läbiviimiseks nädal ette.

Broneeringusse tuleb märkida tegevuse sisu ja õpilas(t)e nimi kellega tund toimub. Sel juhul võib valvelauatöötaja väljastada võtme nii tundi andvale õpetajale või broneeringus märgitud õpilasele.

Konkursside, festivalide jt ülekooliliste ürituste ruumid broneerib praktikajuht..

Osakonna tööplaaniliste tegevuste, esinemispraktikate jms tarbeks saab osakonnajuhataja broneerida ruume  semestriks.

Valvelauatöötaja veendub broneeringu olemasolus ja väljastab ID-kaardi alusel, selle puudumisel mõne teise pildiga isikutunnistuse esitamisel võtme, registreerides ruumi kasutaja.

Kui broneeringu algusest 10 minuti jooksul ei ole ruumi kasutusele võetud, on valvelauatöötajal õigus kirjutada broneering üle ning  anda klass järgmisele soovijale.

Broneeringu lõppedes või ruumist kauemaks kui 10-minutit lahkudes tuleb võti ajutiselt tagastada valvelauda.

 

Kasutajavastutus

Broneerija on vastutav ruumi ja kooli vara heaperemeheliku kasutamise eest, sisenedes veendub broneerija ruumi ja tema poolt kasutatava  inventari korrasolekus.

Probleemide ilmnemisel teavitab broneerija viivitamatult valvelauatöötajat, kes teavitab e-kirjaga koheselt majandusjuhti, vajadusel aitab probleemi lahendamisele kaasa, et vähendada võimalikku tekkivat kahju.

Kui klassi kasutab üheaegselt mitu inimest (nt arvutiklass) ja klassi esmabroneerija lahkub, läheb ta koos järgmise kasutajaga valvelauda ning valvelauatöötaja registreerib ruumi ID-kaardi alusel järgmisele kasutajale.

Broneerija on kohustatud kustutama oma broneeringu koheselt kui ta on loobunud, haigestunud või mõnel muul põhjusel ei kasuta broneeritud ruumi.

Ruumist lahkudes tuleb kustutada valgus, lülitada välja elektriseadmed, sulgeda aknad, klaveri kaas, klaverikatte olemsaolul paigaldada kate, seada ruum korda ja lukustada uks.

Teistest ruumidest toodud inventar (puldid, toolid, tehnika jne)  tuleb peale broneeringu lõppemist viia tagasi.

Ruumide väärkasutusest tulenevate kahjude tekkimisel ja teiste broneerimisreeglite rikkumise korral tuleb kahju põhjustajal see heastada, samuti on koolil õigus peatada määramata ajaks kahju põhjustaja broneerimisõigus.

Ruumi jäetud isiklike asjade eest kool ei vastuta.

Broneerimine kolmandatele isikutele.

Broneeringud kooli ruumide tasu eest kasutamiseks kolmandatele isikutele Muusikalise kompleksteenuse osutamise kokkuleppe (edaspidi: Kokkulepe) alusel, teeb majandusjuht.

Ruumide kastutamiseks tuleb saata sooviavaldus e-kirja kujul vähemalt 7 päeva varem aadressil otsakool@otsakool.edu.ee ja koopia haldusjuht@otsakool.edu.ee.

Sooviavalduse esitajale saadab majandusjuht Hinnapakkumise vormi, milles soovija täidab seal nõutud andmed ning saadab täidetud Hinnapakkumise vormi tagasi kooli majandusjuhile. Majandusjuht märgib seejärel Hinnapakkumisele pakkumishinna ning saadab lõpliku pakkumise avalduse esitajale tagasi.

Pakkumishinnaga nõustumise korral sõlmitakse 3 tööpäeva jooksul Kokkulepe, mille kohaselt kasutaja kohustub järgima Kokkuleppest tulenevaid tingimusi ning muuhulgas võtma vastutuse ja kohustuse Kokkuleppe tingimuste rikkumisest tekkida võivate kahjude heastamise eest.

Majandusjuht esitab sõlmitud Kokkuleppe finantsjuhile, kes  teeb raamatupidamisüksusele esildise, üksus väljastab arve.

Pärast Kokkuleppe sõlmimist tagab majandusjuht ruumi broneeringu, kasutusse andmise  ja kastutusjärgse ülevõtmise.

Kooli töötajatel ja õpilastel on võimalik broneerida kooli ruume  soodustingimustel.

Kasutuseeskirja  teavitamine ja uuendamine:

Ruumide kasutamise kord kinnitatakse direktori käskkirjaga  ja avalikustatakse kooli koduleheküljel. Majandusjuhataja tutvustab  korda kooli õpilastele, töötajatele, valvuritele ja jälgib korrast kinnipidamist.

Kasutuseeskirja uuendamine toimub üldjuhul enne uue õppeaasta algust või vajaduse ilmnemisel.

 

Lisa 1: Õppe- ja tööruumide kasutusotstarve