Ruumide kasutamine

KINNITATUD
Otsa nim Tallinna Muusikakooli
direktori 15.12. 2020
käskkirjaga nr 1-2/91

Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli  ruumide kasutamise kord

 1. Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli (edaspidi kool) ruumide kasutamise korra (edaspidi kord) eesmärgiks on reguleerida koolihoones asuvate ruumide (edaspidi ruumid) kasutamist ning kindlustada kooli vara säilimine ja ohutu töökeskkond.
 2. Ruumide jaotus ning kasutusotstarve on sätestatud käesoleva korra lisas.
 3. Ruume saavad koolihoone lahtioleku ajal kasutada kooli töötajad ning jätku-, põhi- ja eelõppe õpilased (edaspidi õpilased), kes ei viibi akadeemilisel puhkusel.  
 4. Kolmandatele isikutele ruumide kasutusse andmist korraldab haldusjuht, kes broneerib ruumi, sõlmib vastava lepingu ning esitab raamatupidamisele esildise arve koostamiseks. Kolmandatele isikutele antakse ruume kasutada direktori 5. oktoobri 2020. a käskkirjaga nr 1-2/84 kehtestatud tingimustel.
 5. Broneeritud ruumide võtmeid väljastab ID-kaardi alusel valvetöötaja broneeringus märgitud isiku(te)le. Valvetöötajal on keelatud anda ruumide võtmeid kolmandatele isikutele, kui selleks pole sisestatud infosüsteemi vastavat broneeringut või antud kooli juhtkonna liikme korraldust.
 6. Tunniplaaniliste tegevuste jaoks broneerib tunniplaani alusel ruumid õppejuht hiljemalt ühe kuu jooksul alates semestri algusest.  
 7. Tunniplaaniväliselt saavad ruume tasuta kasutamiseks ette broneerida kooli töötajad ja õpilased õppekavalisteks tegevusteks (harjutamine, pedagoogiline praktika, tunni ettevalmistamine jms) vastavalt käesoleva korra lisas sätestatud ruumide kasutusotstarbele ja broneerimisõigusele.
 8. Eelbroneering tehakse vähemalt 45 minutit enne ruumi kasutamise algust. Broneerijal on õigus omada korraga kuni kahte kehtivat eelbroneeringut pikkusega kuni 90 minutit kord. 
 9. Juhul kui ruumil ei ole kehtivat eelbroneeringut või ruum on vabanenud ennetähtaegselt, on õigus ruumi broneerida ka vahetult enne ruumi kasutamist korraga kuni 45 minutiks. Vastavat broneeringut ei arvestata käesoleva korra punktis 8 nimetatud eelbroneeringute hulka.
 10. Juhul kui ruumi broneerimisõigus on määratud kindla eriala või instrumendiga, puudub teistel õigus vastavat ruumi ette broneerida. Juhul kui ruumil ei ole kehtivat eelbroneeringut või ruum on vabanenud ennetähtaegselt, võivad ruumi vahetult enne kasutamist broneerida kõikide erialade esindajad korraga kuni 45 minutiks. Vastavat broneeringut ei arvestata käesoleva korra punktis 8 nimetatud eelbroneeringute hulka.
 11. Kui õpetaja või õpilase kontserttegevuse, haiguse vms tõttu on vaja leppida tunniplaaniväliseid tunniaegu, siis tuleb broneeringusse kirja panna broneeringu põhjus ja õpilas(t)e nimi/nimed, kellega tundi tehakse.
 12. Konkursside, festivalide, koosolekute, seminaride jt ülekooliliste ürituste ruumid broneerib vastavalt vajadusele vastav projektijuht või juhtkonna liige.
 13. Õppekogukonna tööplaaniliste tegevuste, esinemispraktikate jms tarbeks broneerib ruumid õppekogukonna juht või juhtivõpetaja.
 14. Õppejuhil on erandkorras õigus tühistada õppetegevuse eesmärgil tunniplaaniväline broneering, teavitades sellest eelnevalt broneeringu tegijat. Ülekoolilise ürituse korraldajal on erandkorras õigus tühistada tunniplaaniväline broneering, teavitades sellest eelnevalt broneeringu tegijat.
 15. Kui broneeringu algusest 15 minuti jooksul ei ole ruumi kasutusele võetud või ei ole teatatud hilinemisest, on valvetöötajal õigus broneering üle kirjutada ning anda ruum kasutada järgmisele soovijale kuni algse broneeringu lõpuni.
 16. Broneeringu lõppedes või ruumist kauemaks kui 15 minutiks lahkudes tuleb ruumi võti tagastada valvetöötajale.
 17. Broneerija on kohustatud kustutama broneeringu esimesel võimalusel, kui ta on loobunud, haigestunud või muul põhjusel ei kasuta broneeritud ruumi.
 18. Ruumi kasutaja vastutab ruumi ja selle inventari heaperemeheliku kasutamise eest ning on kohustatud järgima töö- ja tuleohutusnõudeid.
 19. Ruumi sisenedes peab veenduma ruumi ja kasutatava inventari korrasolekus. Probleemide ilmnemisel tuleb sellest viivitamatult teavitada valvetöötajat.
 20. Ruumist lahkudes tuleb kustutada valgus, lülitada välja elektriseadmed, jätta juhtmed jt ühendused seisu nagu need olid ruumikasutuse alguses, sulgeda aknad, sulgeda klaveri kaas, klaverikatte olemasolul paigaldada kate, seada ruum korda ja lukustada uks.Teistest ruumidest toodud inventar (puldid, toolid, tehnika jne) tuleb peale broneeringu lõppemist viia tagasi.
 21. Ruumi jäetud isiklike asjade eest kool ei vastuta.
 22. Ruumide väärkasutusest või teiste käesolevas korras sätestatud reeglite rikkumisest tulenevate kahjude tekkimisel tuleb kahju põhjustajal see heastada. Koolil on õigus peatada määramata ajaks kahju põhjustaja broneerimisõigus.

Lisa 1: Õppe- ja tööruumide kasutusotstarve