Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal moodustab vähemalt 2/3 õppekava mahust. Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel ettevõttes ehk praktikakohas (2/3 õppekava mahust) ja õppeasutuses (1/3 õppekava mahust).

Õppetöö on paindlik ja toimub vastavalt varasemalt kokkulepitud graafikule. Õpe toimub kontaktõppena, praktikana, e-õppena ja iseseisva tööna. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Õppeasutus ja praktikakoht määravad õpilasele koolipoolse juhendaja ja praktikakohapoolse juhendaja.

Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis saab töökohapõhises õppes õppida viienda taseme kutseõppe jätkuõpe õppekava alusel:

Mida annab töökohapõhine õpe?

  • Võimaldab töötada ja õppida samaaegselt
  • Sobib neile, kes töötavad õpitavas valdkonnas ja soovivad täiendada oma erialaseid teadmisi
  • Õppida läbi praktika ja omandada just need oskused, mida igapäevatöös vajad
  • Tõsta enda kvalifikatsiooni ja olla kursis kaasaegsete kutsenõuetega
  • Õppijale laienevad tasemeõppe õpilase õigused – saada õpilaspilet ja taotleda õppetoetusi ning sõidukulu hüvitamist
  • Õpingute lõppedes sooritada lõpueksam ja saada lõputunnistus kutsekeskharidusõppe (5. taseme kutseõpe) läbimise kohta

Täpsem info:

Töökohapõhist õpet kutseõppeasutuses rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest.

Töökohapõhise õppe rakendamise juhendmaterjal tööandjale asub siin.