Erasmus+ projekt „Muusikasillad – Bridges of Music”

Erasmus+ õpirände projekt „Muusikasillad – Bridges of Music” 2020-1-EE01-KA102-077704

Algus: 1.09.2020

Lõpp: 31.08.2022

ERASMUS+ õpirände projekti „Muusikasillad” koordineerib Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool ja projekti rahastab Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+.

Projekti eesmärgiks on kutsehariduse muusikavaldkonna õpilastele erialase rahvusvahelise praktika ja haridustöötajatele enesetäiendamise võimaldamine partnerkoolides, suurendades seeläbi osalejate tööalast konkurentsivõimet ja propageerides uuenduslikkust muusikahariduses.

Õpilased arendavad oma erialaseid ja isiksuslikke oskuseid välispraktika näol, et parandada oma karjääri väljavaated ja toimetulekut erinevates keele- ja kultuuriruumides.
Osalejate arv: 26
Keskmine õpirände kestus 14 päeva.

Haridustöötajatel on võimalik oma erialaste teadmiste ja kogemuste vahetamise ning vaatluspraktika kaudu tutvuda partnerorganisatsiooni, töökorralduse ja pedagoogiliste meetoditega ning aidata seeläbi kaasa õppetegevuse arendamisele ja muusikahariduse kaasajastamisele.
Osalejate arv: 21
Õpirände kestus 3-5 päeva.

Partnerkoolid:

Projekti tegevuste kirjeldus õpirändel:

Õpilaste tegevused õpirändel:

 • aktiivne osalemine orkestri ja kammermuusika kollektiivide proovides ning kontsertidel järgides sealseid tööpõhimõtteid
 • nõuetekohane ettevalmistus proovideks, individuaalne interpretatsiooniliste oskuste arendamine
  individuaal- ja/või ansamblitunnid vastavalt instrumendile
 • sooloesinemine või kontsert perioodi lõpus
 • suhtlemine kaasõpilaste, juhendajate jt projekti kaasatud isikutega
 • osalemine kõikidel vastuvõtja poolt pakutavatel üritustel

Projekti raames tasutakse osalejate transpordi-, elamis- ja kindlustuskulud.

Projekti töökeel on inglise keel. Soovijatele võimaldatakse keeleline testimine ja ettevalmistus inglise keeles veebipõhiselt keeletoe keskkonnas OLS (Online Linguistic Support).

Haridustöötajate tegevused õpirändel:

 • erialase vaatluspraktika teostamine tundides kokkulepitud aja jooksul etteantud mahus
 • tutvumine haridusasutuse, selle töökorraldusega
 • suhtlemine kolleegide, õpilastega, tutvumine metoodika, tööpõhimõtetega
 • aktiivne osalemine kokkusaamistel, seminaridel ja kontsertidel jm vastuvõtva kooli poolt korraldatavatel üritustel
 • kokkuleppel tundide läbiviimine meistriklassi vormis
 • õpilaste toetamine ja abistamine

Õpiränne vormistatakse töölähetusena. Osalejate transpordi-, elamis- ja kindlustuskulud hüvitatakse. NB! õpirände ajale võib lisanduda kuni 2 transpordipäeva.

Lepingud ja dokumendid:

 • Europassi õpirändetunnistus
 • Õppeleping (Learning Agreement)
 • Toetuse kasutamise leping
 • elektrooniline EU tagasiside vorm

Uuri lisaks OTSA KOOLI ERASMUS+ BLOGI SIIT: