Sisekorraeeskiri

KINNITATUD
Direktori 23.11.2015
käskkirjaga nr 1-2/51

GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPILASTE SISEKORRAEESKIRI

1. Otsa kooli õpilane:

 • peab lugu oma koolist ja austab selle traditsioone;

 • käitub korrektselt, viisakalt ja väärikalt;

 • jälgib üldtunnustatud käitumis- ja moraalinorme:

  • eksimuse korral tunnistab oma viga ja vabandab;

  • suhtleb tasakaalukalt ja viisakalt;

  • hoiab kooli au ja positiivset mainet;

 • esindab kooli rahvusvahelistel ja riiklikel konkurssidel ning muudel üritustel;

 • riietub korrektselt;

 • vastutab oma isiklike asjade eest;

 • hoiab ja tagastab kooli ja kaasõpilaste vara, nõudmisel hüvitab tekitatud kahju;

 • ei kasuta vaimset ja füüsilist vägivalda, selle ilmnemisel teavitab kooli töötajat;

 • peab kinni kaasõpilastele ja õpetajatele antud lubadustest, kokkulepetest ja tähtaegadest;

 • jälgib igas tunnis tähelepanelikult õpetaja seletusi õpitava kohta ning töötab ise aktiivselt kaasa, ei sega kaaslaste õppimist ega õpetaja tööd;

 • vajadusel lepib iseseisvalt kokku õpetajaga järelvastamise aja;

 • tundidest puudumine on lubatud rühmajuhataja teadmisel. Puudumine ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud õppeülesannete tähtajalisest täitmisest.

 • teavitab õppejuhti kui õpetaja ei ole ilmunud tundi 15 minuti jooksul tunni algusajast arvates;

 • sülearvutit ja nutiseadmeid kasutab tunnis õpetajapoolse loa olemasolul, õppetööks mittevajalikud seadmed lülitab välja või hääletule režiimile;

 • küsib tundides salvestamiseks, filmimiseks või pildistamiseks loa tunni läbiviijalt;

 • hoiab puhtust kooli ruumides;

 • kasutab säästlikult elektrienergiat, kustutades ruumist viimasena lahkudes tule;

 • korrastab oma õppekoha õppetunni lõppedes (viib prahi prügikasti, tagastab teisest klassist laenatud õppevahendid ja inventari, sulgeb klaveri kaane, peale viimast tundi tõstab vajadusel tooli lauale)

 • ei aseta toitu, pillikaste ja teisi esemeid klaveri, teiste muusikainstrumentide ja tehnika peale;

 • tegutseb hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja kooli töötajate  korraldustele;

 • ei suitseta (sh e-sigaretti), ei tarbi narkootilisi aineid, alkoholi ega viibi joobeseisundis kooli ruumides ja territooriumil;

 • ei võta kooli kaasa tuli-, gaasi- ja külmrelvi, ega muid elu- ja terviseohtlikke esemeid;

2. Otsa kooli õpilasel on kohustus:

 • osaleda õppetöös, täites õppekava ja õppeülesandeid;

 • täita seaduste, kooli põhimääruse, õpilaste sisekorraeeskirja, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning kanda vastutust nende rikkumise korral.

3. Otsa kooli õpilasel on õigus:

 • kasutada kõiki kooli loodud võimalusi hariduse omandamiseks;

 • valida valikmooduleid kooli õppekavas sätestatud korras;

 • osaleda õpilasesinduse valimisel ning kandideerida õpilasesindusse;

 • otsustada ja korraldada õpilasesinduse liikmena kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse;

 • kasutada õppekavavälises tegevuses oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, ja tehnilisi vahendeid kooli kehtestatud tingimustel ja korras;

 • saada õpilaspilet;

 • saada toetusi vastavalt “Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord” alusel;

 • saada toetust koolilõuna kulude katmiseks vastavalt “Koolilõuna toetuste kasutamise tingimused ja kord Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis” alusel;

 • saada sõidukulu hüvitamist vastavalt “ Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord” alusel;

 • saada akadeemilist puhkust õppekorralduseeskirjas sätestatud korras tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse täitmiseks kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;

 • saada õppimise toetamiseks tasuta tugiteenuseid;

 • pöörduda tervislikel põhjustel õppetöö ajal tervishoiuteenuse osutaja poole;

 • kasutada teisi seaduse, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega kehtestatud õigusi.

 • saada kooli juhtkonnalt, rühmajuhatajalt ja erialaõpetajalt informatsiooni koolielu puudutavate küsimuste kohta;

 • kasutada kooli raamatukogu vastavalt kooli raamatukogu kasutamise eeskirjale;

 • pöörduda isiklike murede, probleemide ja konfliktide korral rühmajuhataja, erialaõpetaja või kooli juhtkonna poole nõu ja abi saamiseks;

 • moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone õigusaktidega sätestatud alusel ja korras;

4. Otsa kooli õpilase tunnustamine ja laitmine

 • väga heade saavutuste eest õppetöös ja kooli silmapaistva esindamise eest on õpilaste tunnustamiseks järgmised võimalused:

  • suuline tunnustus, avalik esiletõstmine;

  • kiituse avaldamine direktori käskkirjaga õpingukaardile kandmisega ja tunnustamine kooli kodulehel;

  • kutse parimate õpilaste tunnustusüritusele/ direktori vastuvõtt;

  • osakonna ettepanekul ja nõukogu heakskiidul Otsa kooli pronksmärgi omistamine õpilasele;

  • õpilasele omistatakse õpingute jooksul Otsa kooli pronksmärk üks kord

  • osakonna parima tunnustamine nõukogu otsusega uue õppeaasta avaaktusel;

 • Otsa kooli hõbemärk omistatakse põhihariduse baasil kooli kiitusega lõpetajale või keskhariduse baasil kooli lõpetajatele väga hea õppeedukuse ja erialaste saavutuste eest.

 • Õppedistsipliini või kooli sisekorra eeskirjade mittetäitmisel on õpilaste laitmiseks järgmised võimalused:

  • probleemvestlus rühmajuhataja, osakonnajuhataja, suunajuhi, õppejuhi või direktoriga, vestluse protokoll koos õpilasepoolse seletuskirjaga kantakse õpilase toimikusse;

  • kirjalik noomitus direktori käskkirjaga õpingukaardile kandmisega;

  • kirjalik valinoomitus direktori käskkirjaga õpingukaardile kandmisega;

  • õppetoetuse maksmise peatamine või lõpetamine;

  • kooli õpilaste nimekirjast kustutamine kolme noomituse korral