Keelpillid

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

Iseenda tutvustuses (videosalvestisena) palume vastata küsimustele:

 • Sinu nimi, millises muusikakoolis ja kui kaua oled oma pilli õppinud?
 • Kas soovid tulla Otsa-kooli eelõppesse või põhiõppesse?
 • Kelle juures soovid pilli õppida?
 • Kas kavatsed Otsa-koolis õppida gümnaasiumi aineid?
 • Miks soovid Otsa-kooli õppima tulla?

Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul videosalvestisena. Video pikkus on maksimaalselt 10 minutit. Kui eriolukorra tõttu videosalvestus koos kontsertmeistriga ei ole võimalik, on lubatud esitada teose soolopartii ilma klaverisaateta.

Video nõuded:

Filmides palume valida rakurss, millel on pilli- ja käteasend selgelt näha. Teosed ja enda tutvustus võivad olla salvestatud eraldi videotena. Video on soovitatav esitada eelnevalt oma konsulteerivale õpetajale, et saaks eelnevalt hinnata, kas antud video põhjal on võimalik sisseastumiseksamit teha.

Viiuli eriala eksamil tuleb esitada videosalvestisena:

 • I või II-III osa kontserdist või kaks osa klassikalisest sonaadist
 • Pala
 • Etüüd
 • Vabal valikul heliredel kolme oktavi ulatuses. Lisaks kolmkõlad, septakordid, heliredel tertsides, sekstides, oktavites.

Vioola eriala eksamil tuleb videosalvestisena esitada:

 • Etüüd
 • Kaks väiksemat pala
 • Vabal valikul heliredel kahe oktavi ulatuses koos kolmkõladega

Tšello eriala eksamil tuleb videosalvestisena esitada:

 • Kaks osa barokksonaadist, variatsioonid või osa kontserdist
 • Etüüd
 • Heliredel vabal valikul kolme oktavi ulatuses, lisaks soovitavalt ka topeltnoodid
 • Pala

Kontrabassi eriala eksamil tuleb esitada videosalvestisena:

 • Kaks etüüdi
 • heliredel vabal valikul ühe oktavi ulatuses, kolmkõlad, dominantseptakord
 • kaks erineva karakteriga pala

Kandle eriala vastuvõtunõuded (osaliselt videona, osaliselt eksamipäeval zoomi või Skype’i kaudu)

 • Esitada videos kaks erineva karakteriga pala. Video võib olla lindistatud telefoniga, eestvaates. Mängija isik ja käed peavad olema näha.
 • Eriala eksamil esitada skype või videovestluse teel vahetult etteantud heliredel ja kolmkõlad kolmes tempos (tempod 60, 120, 240) ning akordid kahes tempos (tempod 60 ja 120) kuni 3 võtmemärgiga helistikus (üks duur ja üks moll, ei pruugi olla paralleelsed helistikud).
 • Eksamil skype või videovestluse kaudu motivatsioonivestlus sisseastujaga, kus vastatakse küsimustele: kus on varem muusikat õppinud, millise õpetaja juures, kas Otsa kooli soovitakse tulla õppima ka gümnaasiumiaineid jms.

Harfi eriala eksamil tuleb esitada videosalvestisena:

 • kaks erineva karakteriga pala
 • heliredel vabal valikul või etüüd

Filmida tuleb soovituslikult rakursiga pill umbes 45 kraadi keeratud, mitte liiga otse ja mitte liiga külje pealt.

Klassikalise kitarri eriala eksamil tuleb esitada videosalvestisena:

 • neli erineva karakteriga pala, soovitav erinevatest ajastutest
 • etüüd

—-

Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut.

 HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada SAISist alates 5. juulist 2021
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

Lisainfo:
Saale Kivimaker-Rull
saale.kivimaker-rull@otsakool.edu.ee

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele