Pärimusmuusik (Maailmamuusik)

Mida teha maailmamuusiku eriala eel- või põhiõppesse kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Läbida solfedžo eelkatse;
 3. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 4. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 5. Sooritada vastuvõtueksam erialas.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

MM eriala vastuvõtueksam toimub kahes osas:

 • Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.  Essee lisada avaldusele.
 • Praktiline eksam :
  • kaks erineva karakteriga pala, milleks on
   • vabalt valitud pala (tehnilise võimekuse näitamine)
   • vabalt valitud pala maailma rahvaste muusikast
  • kohustuslik pala:
   • instrumentalistidel “Tilut-tilut”
   • lauljatel “Siidilipp ja hõbepurjed”
  • noodist lugemine (prima vista) oma erialainstrumendiga (laulja laulab noodinimedega)
  • kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket (laulja laulab häälega)

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

HINDAMINE

 • Eksamil hinnatakse pillimängija muusikalist kuulmist, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, muusikalist mälu ja noodist lugemist. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast (sh videosalvestustel). Eksamikomisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.
 • Vastuvõtueksamit hindavad RMP osakonna õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • RMP eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • RMP erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada õppeinfosüsteemist.
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

Lisainfo:
Maarja Soomre
E-post: maarja.soomre@otsakool.edu.ee