Pärimusmuusik (Maailmamuusik)

PÄRIMUSMUUSIKA (MAAILMAMUUSIKA) ERIALA VASTUVÕTUKATSED EEL- JA PÕHIÕPPELE:

Soovides kandideerida eel- või põhiõppe instrumentalisti erialale, tuleb põhieksamile pääsemiseks sooritada SISSEASTUMISEKSAM, mis koosneb solfedžo eksamist ja eriala eksamist ning Eesti keele testist (28.04.22) – sooritavad kõik kandidaadid, kes pole omandanud haridust eesti õppekeelega koolis).

ERIALA EKSAMI NÕUDED:

Eriala eksamid 2022 toimuvad 30.04.2022

MM eriala vastuvõtueksam toimub kahes osas:

 • essee lisatud avaldusele
 • suuline eksam (30.04.2022)
 1. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
 2. Suuline eksam (30.04.22): kaks erineva karakteriga pala, milleks on
  • vabalt valitud pala (tehnilise võimekuse näitamine)
  • vabalt valitud pala maailma rahvaste muusikast
  • kohustuslik pala:
   • instrumentalistidel “Tilut-tilut”
   • lauljatel “Siidilipp ja hõbepurjed”
  • noodist lugemine (prima vista) oma erialainstrumendiga (laulja laulab noodinimedega)
  • kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket (laulja laulab häälega)

Eksamil hinnatakse pillimängija/laulja muusikalist kuulmist, pillitooni/hääletooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, tehnilist võimekust, muusikalist mälu ja noodist lugemist. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast (ka videosalvestustel). Eksamikomisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.

HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindavad MM õppekava õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • MM eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • MM erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada õppeinfosüsteemist
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik

Lisainfo:
Maarja Soomre
E-post: maarja.soomre@otsakool.edu.ee

Lisainfo:
Tõnu Laikre
E-post: tonu.laikre@otsakool.edu.ee

Pärimusmuusik (maailmamuusik)