Klaver, orel ja klavessiin

Mida teha eel- või põhiõppesse kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 3. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 4. Sooritada vastuvõtueksam erialas.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Eelõppe klaveri eriala eksamil tuleb esitada peast:

 1. etüüd
 2. pala

Põhiõppe klaveri eriala eksamil tuleb esitada peast:

 1. polüfooniline teos
 2. etüüd

või

 1. suurvorm
 2. etüüd

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Oreli eriala eksamil tuleb esitada:

 1. J. S. Bachi koraalieelmängu või prelüüdi ja fuuga
 2. teose romantismiajastust või kaasajast

Kava võib esitada noodist.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Klavessiini eriala eksamil tuleb esitada:

 • J. S. Bachi kolmehäälne inventsioon või prelüüd ja fuuga
 • kaks erineva karakteriga pala

NB! Kava võib esitada noodist. Klavessiinimängu oskuse puudumisel võetakse erialale vastu ka klaveri erialaeksami sooritamise alusel. Sisseastumiseksami kava võib niisiis klavessiini või klavessiinimängu oskuste puudumisel esitada ka klaveril.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

Lisainfo:
Piret Väinmaa
piret.vainmaa@otsakool.edu.ee