RML vastuvõtunõuded

Mida teha rütmimuusika laulu eriala eel- või põhiõppesse kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid/failid hiljemalt 
 2. Läbida RML eeleksam (põhieksamile pääsevad vaid eeleksami läbinud) 
 3. Läbida solfedžo eelkatse
 4. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos
 5. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam
 6. Sooritada vastuvõtueksam erialas

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

 1. Valida üks laul alltoodud nimekirjast ning salvestada laulu esitus (audio demo) helikandjale. Laulu saateks võib kasutada klaverit, kitarri vms instrumenti või ka fonogrammi.
  Laulu pikkus max 3 min. Demo formaat – mp3 (palume salvestada vaid audio formaati; videofaile ei arvestata)
  Demo laadida Google Drive vms lingiga jagatavasse keskkonda. Kontrollida, et fail on jagatud, mitte privaatne.
  (space)
 2. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse ning mis (muusika)õppeasutus(ed) või klass on läbitud/pooleli.

PALUME ESSEE JA DEMO LINK LISADA KANDIDEERIMISAVALDUSELE
Faili nimetusse kirjutada õpilaskandidaadi nimi ja faili nimi (nt, KatiKaru_essee.doc ja KatiKaru_Rahalaul.mp3).

Laulude nimekiri:
• G. Gershwin “Summertime”
• J. Kosma “Autumn Leaves”
• H. Warren “At Last”
• J. Lennon, P. McCartney “Yesterday”
• laul Stevie Wonderi loomingust/repertuaarist
• R. Valgre “Muinaslugu muusikas”
• U. Naissoo “Kui käes on jaanipäev”
• O. Ehala “Rahalaul”
• laul Tõnis Mägi loomingust/repertuaarist

 

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

 1. Esitada kaks vabalt valitud laulu (à max 2 min) – üks laul kolmest (eel- või põhieksamil) peab olema lauldud eesti keeles *
 2. Laulda peast 16 takti laulu algusest (A-osa) R. Valgre loost “Viljandi serenaad” a capella – noodi leiad siit
 3. Improviseerida 12-taktilise bluesi vormis klaveri saatel (nõue ei kehti eelõppele) sobivas helistikus ja tempos bluesi harjutamise fonogrammid leiate siit
 4. Lugeda peast luuletus või proosakatkend eesti keeles (max 1 min)

Komisjon võib vajadusel kandidaadiga läbi viia ka muusikalise kuulmise katse (meloodia imiteerimine). Eksamil hinnatakse laulja vokaalseid eeldusi, muusikalist kuulmist, intonatsioonitäpsust, rütmitunnet, muusikalist mälu, sõnalist osavust ja artistlikkust. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast.

* Laule võib esitada fonogrammiga, ise saates, oma saatjaga või ka kooli poolt pakutava pianistiga (temaga saab konsultatsioonis loo(d) läbi proovida). Laulude noodid palume eelnevalt edastada pdf-formaadis: eve@otsakool.edu.ee ning noodid ka eksamile kaasa võtta!

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindavad RML osakonna õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Eriala eksamit hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused solfedžo ja eriala eksamite hindamisel saadud tulemuste  ja erialakomisjoni ettepanekute alusel
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused, solfedžo hinne on oluliseks mõjutajaks
 • RML eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • RML erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)

Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada kooli koduleheküljelt. Kommentaare eksamitulemuste kohta komisjon e-kirja teel ei jaga.

Lisainfo RML osakonna kohta:
Eve Pärnsalu
E-post: eve.parnsalu@otsakool.edu.ee