RML vastuvõtunõuded

Tere tulemast, 2020/21 õppeaasta RML õpilaskandidaadid!

23. aprill – AVATUD USTE PÄEV
Toimub Otsa kooli tutvustus (saalis), kõikide erialade tutvustus ning konsultatsioon (soovitavalt kavandada ka ettelaulmist ning kaasa võtta noodid)

16. mai – solfedžo ja eriala konsultatsioon (klass A 16 – kavandada ettelaulmist ning kaasa võtta noodid)
8. juuni kell 23:00 – eeleksami tööde esitamise tähtaeg (saata demo ja essee – täpsem info allpool)
14. juuni kell 15:00 – eksamikomisjon teeb teatavaks RML põhieksamile kutsutud õpilaskandidaatide nimed
25. juuni – solfedžo ja eriala konsultatsioon (klassis A16 – konsultatsioon põhieksamile kutsutud õpilaskandidaatidele)

Palume kindlasti esitada kooli kodulehe kaudu elektrooniline sisseastumisavaldus ning tuua kooli ka vajalikud dokumendid.

Lisainfo: https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/

Eriala konsultatsioonidel osalemine on soovituslik. Palume kaasa võtta valik lauludest (sh noodid), mida eksamil esitada kavatsetakse. Konsultatsioonidel on võimalik vastuseid saada eeleksami, põhieksami ning ka kooli ja õppimisega seonduvatele küsimustele.


VASTUVÕTUEKSAMID toimuvad:

26. juuni – RM SOLFEDŽO EKSAM
27. juuni – RM LAULMISE ERIALA PÕHIEKSAM klassis A16


RML ERIALA VASTUVÕTUNÕUDED EEL- JA PÕHIÕPPELE:

Soovides kandideerida eel- või põhiõppe laulmise erialale, tuleb põhieksamile pääsemiseks sooritada eeleksam –
tähtaeg 8. juuni kell 23:00
(hiljem laekunud töid ei arvestata)

EELEKSAM:

 1. Valida üks laul alltoodud nimekirjast ning salvestada laulu esitus (demo) helikandjale. Laulu saateks võib kasutada klaverit, kitarri vms instrumenti või ka fonogrammi.
  Laulu pikkus max 3 min. Demo formaat – mp3 (palume salvestada vaid sellesse formaati; videofaile ei arvestata)
  (space)
 2. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse ning mis (muusika)õppeasutus(ed) või klass on läbitud/pooleli.

PALUME ESSEE JA DEMO SAATA ÜHES E-KIRJAS.
Failid lisada manusena, mitte kirja sisuna
(2 erinevat faili). Faili nimetusse kirjutada õpilaskandidaadi nimi ja faili nimi (nt, KatiKaru_essee.doc ja KatiKaru_Rahalaul.mp3).

Laulu salvestus (demo) ja essee saata e-posti aadressile: eve@otsakool.edu.ee hiljemalt 8. juuniks 2019 kell 23:00.

Laulude nimekiri:
• G. Gershwin “Summertime”
• J. Kosma “Autumn Leaves”
• H. Warren “At Last”
• J. Lennon, P. McCartney “Yesterday”
• R. Valgre “Muinaslugu muusikas”
• U. Naissoo “Kui käes on jaanipäev”
• O. Ehala “Rahalaul”
• R. Rannap “Nii vaikseks kõik on jäänud”

Konsultatsioon eeleksami läbinutele toimub 25. juunil klassis A16.

RML vastuvõtu PÕHIEKSAM toimub laupäeval, 27. juunil klassis A16

PÕHIEKSAM:

 1. Esitada üks laul alltoodud nimekirjast sobivas helistikus klaveri saatel (max 2 min).
 2. Esitada üks vabalt valitud laul fonogrammi või oma saatega/saatjaga (max 2 min).
 3. Laulda 8 takti laulu algusest R. Valgre loost “Õige valik” (eesti keeles) a capella.
 4. Laulda loomulik mažoor noodi- või tähtnimedega alt üles ja ülalt alla sobivas helistikus.
 5. Improviseerida 12-taktilise bluesi harmoonial sobivas helistikus klaveri saatel (nõue ei kehti eelõppele). Abiks harjutamisel: fono in Bb, in C
 6. Lugeda luuletus või proosakatkend (max 1 min).

Eksamil nõutud materjal tuleb esitada peast. Oodatud on omaloomingulised palad ja enda saatmine instrumendil. Kohustusliku loo saatja garanteerib kool, soovi korral ka teise loo saatja. Eksamile palume võtta kaasa korrektselt vormistatud noodid, mis on akordimärkidega tähistatud, võimalusel ka omaloomingulise loo puhul. Esituse maksimumaja ületamisel on komisjonil õigus laul katkestada. Vajadusel võib komisjon esitada lisaküsimusi.

Eksamil hinnatakse laulja vokaalseid eeldusi, muusikalist kuulmist, rütmitunnet, muusikalist mälu ja artistlikkust. Õpilaskandidaadil ei tohi olla kõnedefekti.

Laulude nimekiri:
• G. Gershwin “Summertime”
• J. Kosma “Autumn Leaves”
• H. Warren “At Last”
• J. Lennon, P. McCartney “Yesterday”
• R. Valgre “Muinaslugu muusikas”
• U. Naissoo “Kui käes on jaanipäev”
• O. Ehala “Rahalaul”
• R. Rannap “Nii vaikseks kõik on jäänud”

Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread (solfedžo ja eriala eksami hinnete summast). RML erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest).

Vaastuvõetud õpilaste nimekiri ilmub kooli kodulehel peale vastuvõtukomisjoni otsust.

Tähelepanu! Komisjoni otsus ei kuulu vaidlustamisele. Kommentaare ega kirjalikke põhjendusi kandidaatide valiku osas eksamikomisjon ei jaga. Kohtumiseni ja laulmiseni!


RML SOLFEDŽO EKSAM toimub reedel, 26. juunil

VASTUVÕTUEKSAMI NÕUDED SOLFEDŽOS

Kirjalikult:

 1. kuni oktaavini intervallide kuuldeline äratundmine (kasvavas tempos)
 2. kümne akordi (duur- ja mollkolmkõlad pööretega; lisaks 7, m7, maj ning m7b5) kuuldeline äratundmine (kasvavas tempos)
 3. erineva raskusastmega diktaadid kuni kolme võtmemärgiga helistikes, võivad sisaldada trioole ja sünkoope (vaata: diktaat nr 1 ja diktaat nr 5)

Soovitus! Intervalle ja akorde saab harjutada: www.musictheory.net

Suuliselt:

 1. noodist laulmine (vabalt valitud silbil või noodinimedega)
 2. rütmimälu test
 3. põhifunktsioonide – T, D, SD kuuldeline eristamine
 4. lihtsa meloodiakatke kuulmise järgi järele laulmine

Lisainfo:
Osakonnajuhataja Eve Pärnsalu
E-post: eve.parnsalu@otsakool.edu.ee