RML vastuvõtunõuded

Tere tulemast, 2020/21 õppeaasta
rütmimuusika laulmise eriala (RML) õpilaskandidaadid!

Infot VEEBIKONSULTATSIOONIDE kohta loe siit

Konsultatsioonidel osalemine on soovituslik – seal on võimalik küsida eeleksami, põhieksami ja ka kooli/õppimisega seonduva kohta.


RML VEEBIKONSULTATSIOONID ja VASTUVÕTUKATSED toimuvad:

 • 2. ja 9. mai kell 13:00 – RML eriala veebikonsultatsioon eel- ja põhiõppele ZOOM’i keskkonnas (link saadetakse eelregistreerunud õpilaskandidaatidele)
 • 8. juuni kell 23:00 – eeleksami tööde esitamise tähtaeg (saata demo ja essee – täpsem info allpool)
 • 14. juuni kell 15:00 – eksamikomisjon teeb teatavaks RML põhieksamile pääsenud õpilaskandidaatide nimed (teatatakse e-maili teel)
 • 18. juuni kell 11:00 – RML eriala veebikonsultatsioon eel- ja põhiõppele ZOOM’i keskkonnas (link saadetakse eeleksami läbinud õpilaskandidaatidele)
 • 25. juuni kell 15:00 – viimane tähtaeg saata kahe laulu videosalvestus (täpsem info allpool)
 •  26.-27. juuni – RM solfedžo veebieksam ZOOM’i keskkonnas (iga kandidaat registreerib end konkreetsele ajale)
 • 27. juuni RML eriala veebieksam ZOOM’i keskkonnas eeleksami läbinutele (iga kandidaat registreerib end konkreetsele ajale)
 •  27. juuni – eesti keele test (sooritavad kõik vene õppekeelega koolis hariduse omandanud kandidaadid)

NB! Solfedžo konsultatsioonide, eksami ja eesti keele testi kohta lugege lisainfot siit


RML ERIALA VASTUVÕTUKATSED EEL- JA PÕHIÕPPELE:

Soovides kandideerida eel- või põhiõppe laulmise erialale, tuleb põhieksamile pääsemiseks sooritada EELEKSAM –
tähtaeg 8. juuni kell 23:00
(hiljem laekunud tööd eeleksamile ei pääse)

EELEKSAM:

 1. Valida üks laul alltoodud nimekirjast ning salvestada laulu esitus (demo) helikandjale. Laulu saateks võib kasutada klaverit, kitarri vms instrumenti või ka fonogrammi.
  Laulu pikkus max 3 min. Demo formaat – mp3 (palume salvestada vaid audio formaati; videofaile ei arvestata)
  (space)
 2. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan Otsa kooli õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse ning mis (muusika)õppeasutus(ed) või klass on läbitud/pooleli.

PALUME ESSEE JA DEMO SAATA ÜHES E-KIRJAS.
Failid lisada manusena, mitte kirja sisuna
(2 erinevat faili). Faili nimetusse kirjutada õpilaskandidaadi nimi ja faili nimi (nt, KatiKaru_essee.doc ja KatiKaru_Rahalaul.mp3).

Laulu salvestus (demo) ja essee palume saata e-posti aadressile: eve@otsakool.edu.ee hiljemalt 8. juuniks 2019 kell 23:00.

Laulude nimekiri:
• G. Gershwin “Summertime”
• J. Kosma “Autumn Leaves”
• H. Warren “At Last”
• J. Lennon, P. McCartney “Yesterday”
• laul Stevie Wonderi loomingust/repertuaarist
• R. Valgre “Muinaslugu muusikas”
• U. Naissoo “Kui käes on jaanipäev”
• O. Ehala “Rahalaul”
• R. Rannap “Nii vaikseks kõik on jäänud”
• laul Tõnis Mägi loomingust/repertuaarist

RML eeleksami komisjon teeb teatavaks RML põhieksamile pääsenud õpilaskandidaatide nimed
14. juuniks kell 15:00
(teatatakse e-maili teel)

Peale eeleksami läbimist palume kindlasti esitada kooli kodulehe kaudu elektrooniline sisseastumisavaldus ning esitada vajalikud dokumendid.
Lisainfo: https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/

RML vastuvõtu PÕHIEKSAM
toimub kahes jaos: videofailid linkidena e-maili teel + Zoom (online)

PÕHIEKSAM: (vaid eeleksami läbinutele)

 1. Videosalvestada oma kahe vabalt valitud laulu esitus (fonogrammiga või oma saatega/saatjaga) ning postitada see elektrooniliselt või jagada link/lingid (nt Youtube jt) oma videoesitustega hiljemalt 25. juuniks kell 15:00 e-maili aadressile: eve@otsakool.edu.ee

  Online-veebieksam Zoom’i vahendusel:

 2. Laulda peast 8 takti laulu algusest R. Valgre loost “Õige valik” a capella (noodi leiate siit)
 3. Improviseerida 12-taktilise bluesi vormis fonogrammi saatel (nõue ei kehti eelõppele) sobivas helistikus ja tempos bluesi fonogrammid leiate siit
 4. Lugeda peast luuletus või proosakatkend eesti keeles (max 1 min).

Eksamil hinnatakse laulja vokaalseid eeldusi, muusikalist kuulmist, intonatsioonitäpsust, rütmitunnet, muusikalist mälu, sõnalist osavust ja artistlikkust. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast (sh videosalvestustel). Soovitus – üks laul kolmest (eel- ja põhieksamil) võiks olla lauldud eesti keeles. Õpilaskandidaadil ei tohi olla kõnedefekti. Eksamikomisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.

HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindavad RML osakonna õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste (solfedžo ja eriala eksami hinnete summa) ja erialakomisjoni ettepanekute alusel
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused, solfedžo hinne on oluliseks mõjutajaks
 • RML eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • RML erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)

Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada õppeinfosüsteemist.

Tähelepanu! Kommentaare ega kirjalikke põhjendusi e-maili teel kandidaatide valiku osas eksamikomisjon ei jaga.
Kohtumiseni ja laulmiseni! Olge ja püsige terved ning rõõmsad! 🙂

Lisainfo RML osakonna kohta:
Eve Pärnsalu
E-post: eve.parnsalu@otsakool.edu.ee


VASTUVÕTUEKSAMI NÕUDED SOLFEDŽOS

Eeltingimus eksamile pääsemiseks: riputa üles ja saada link 3 x 1 min videotega aadressile tonu.laikre@otsakool.edu.ee

 1. Intervallid
 2. Noodid
 3. Akordid klaviatuuril

Kuidas, mida, kui palju – seda vaata selgitustega videos (video asub SIIN)
Kui need kolm ülesannet on nõuetekohaselt sooritatud, siis võid rütmimuusika solfedžo vastuvõtueksamil osaleda (26.06 – 27.06.2020).
Saada link oma üleslaetud videotega palun võimalikult varakult.

Sisseastumiseksam (tabelis õpilasele etteantud kellaaeg, igaühel 5min)

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p. 8)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 2. Nootide asukoha tundmine vahemikus suure oktaavi C – II oktaavi a
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 3. Akordide (pööreteta, rohkem punkte saab pööretega) äratundmine klaviatuuril:
  * kolmkõlad – duur, moll
  * septakordid – 7, maj, m7, poolvähendatud (väike)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
  Lisapunkte saad, kui ütled täpse akordimärgi (näit. Dm7/A)
 4. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)
  * Täiesti algajad – võite laulda ka näit „la-la-la”, sel juhul antud ülesandes miinimumpunktid (1-3p)
  Hindamine: mida keerukama käigu õigesti järgi laulad, seda rohkem punkte saad, maksimum 10p

Kohtume pärast eeltingimuste täitmist eksamil!

Lisainfo:
Tõnu Laikre
E-post: tonu.laikre@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal EELÕPE (video asub SIIN)

NB! Korduma kippuvad küsimused solfedžos (video asub SIIN)