Klassikaline laul

Mida teha klassikalise laulu erialal eel- või põhiõppesse kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 3. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 4. Sooritada vastuvõtueksam erialas
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Eriala eksamil tuleb esitada:

 • Kaks esineva karakteriga laulu või aariat. Laulud/aariad peavad olema esitatud peast.
 • Üks luuletus või katkend proosatekstist, esitatud peast.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
NB! Eelõppesse ootame kandideerima noori alates gümnaasiumi 10. klassist, kuid konsultatsioonidele on võimalik registreeruda ka noorematel õppida soovijatel. Konsultatsioonide põhjal on väga heade erialaste eelduste korral võimalik komisjonil teha ettepanek varasemaks sisseastumiseksamitel osalemiseks.
Põhiõppes õppida sooviv gümnaasiumiealine õpilane saab kandideerida ainult kutsekeskhariduse õppekavale, õppides ka üldaineid Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

 HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

Lisainfo:
Kädy Plaas-Kala
kady.plaas-kala@otsakool.edu.ee