Klassikaline laul

Klassikalise laulu põhiõppesse on oodatud noored vanuses kuni 24 aastat.

Eelõppesse saavad kandideerida noored, kes asuvad sügisel õppima üldhariduskooli 10. klassi või juba õpivad gümnaaasiumis.

Vastuvõtueksami nõuded lauluerialad 2021

EELÕPE
Palume esitada videosalvestisena (tehnilised nõuded selgituses)

 1. Kaks esineva karakteriga laulu või aariat, millest üks on kindlasti klaverisaatega. Laulud/aariad peavad olema esitatud peast.
 2. Üks luuletus või katkend proosatekstist, esitatud peast
 3. Enesetutvustus, mis peab sisaldama järgnevat informatsiooni:
  • Sinu nimi, vanus, senised õpingud, kui oled varem õppinud muusikakoolis, siis millises,mida ja kui kaua
  • Kas soovid tulla Otsa kooli eelõppesse või põhiõppesse
  • Miks sa soovid asuda õppima Otsa koolis, mis sind motiveerib saamaks muusikuks, mis on sinu eesmärgid

PÕHIÕPE
Palume esitada vidosalvestisena (tehnilised nõuded selgituses)

 1. Kaks esineva karakteriga laulu või aariat, millest üks on kindlasti klaverisaatega. Laulud/aariad peavad olema esitatud peast.
 2. Üks luuletus või katkend proosatekstist, esitatud peast.
 3. Enesetutvustus, mis peab sisaldama järgnevat informatsiooni:
  • Sinu nimi, vanus, senised õpingud, kui oled varem õppinud muusikakoolis, siis millises, mida ja kui kaua
  • Kas soovid tulla Otsa kooli eelõppesse või põhiõppesse
  • Miks sa soovid asuda õppima Otsa koolis, mis sind motiveerib saamaks muusikuks, mis on sinu eesmärgid

Nõuded videosalvestusele

 • On väga soovitav salvestada oma laulud suures, piisava akustikaga ruumis. Selleks võib olla kas teie kooli saal või muusikaklass või mingi muu sobiv ruum, mis aitab luua reaalset esinemissituatsiooni keskkonda. See võimaldab meil hinnata teie häält võimalikult adekvaatselt.
 • Videol peab olema näha sisseastuja kogu pikkuses
 • Nägu peab olema hästi jälgitav
 • Videosalvestise kvaliteet peab olema võimalikult hea-võimalusel palume kasutada järgmisi kvaliteedinõudeid: üleslaetava video suurus peab olema minimaalselt resolutsiooniga 1280×570 fps, kuvasuhe 16:9

—-

Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, häälekõla kvaliteeti, intonatsiooni, rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut.

 HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada SAISist alates 5. juulist 2021
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

Lisainfo:
Kädy Plaas-Kala
kady.plaas-kala@otsakool.edu.ee

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele