Vanamuusika

Mida teha vanamuusika erialade eel- või põhiõppesse kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Sooritada vastuvõtueksam solfedžos;
 3. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 4. Sooritada vastuvõtueksam erialas, mille raames toimub ka motivatsioonivestlus sisseastujaga.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Plokkflöödi ja barokkflöödi eriala eksamil on vaja esitada:

 • Vähemalt kaks erineva iseloomuga teost (erinevatelt heliloojatelt, võimalusel ka erinevast ajastust/erinevalt maalt) kogupikkusega vähemalt 8 minutit.

Motivatsioonivestlusel räägime teemadel:

  • Millises muusikakoolis ja kui kaua oled oma pilli õppinud?
  • Kas soovid tulla õppima eelõppesse või põhiõppesse?
  • Põhiõppe korral – kavatsed Otsa-koolis õppida gümnaasiumi aineid?
  • Miks soovid meie kooli õppima tulla?
  • Kirjeldad oma erialaga seotud tulevikuplaane.

NB! Barokkflöödi erialale võtame vastu ka flöödimängijaid, kellel ei ole eelnevat barokkflöödi mängimise kogemust. Sel juhul tuleb samuti esitada oma pillil kaks erineva karakteriga pala, millest vähemalt üks peaks olema 18. sajandi heliloojalt.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Klavessiini eriala eksamil tuleb esitada:

 • J. S. Bachi kolmehäälne inventsioon või prelüüd ja fuuga
 • kaks erineva karakteriga pala

NB! Kava võib esitada noodist. Klavessiinimängu oskuse puudumisel võetakse erialale vastu ka klaveri erialaeksami sooritamise alusel. Sisseastumiseksami kava võib niisiis klavessiini või klavessiinimängu oskuste puudumisel esitada ka klaveril.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

Lisainfo:
Reet Sukk
reet.sukk@otsakool.edu.ee