JÄTKUÕPE – Pilliõppe juhendaja (1-aastane jätkuõpe)

PILLIÕPPE JUHENDAJAÕppetöö toimub neljapäeviti ja individuaaltunnid kokkuleppel õpetajaga. 

Õppekava avati 2017/ 2018.õppeaastal ning õppimise eelduseks on keskhariduse ja interpreedi 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate pädevuste olemasolu. 5. taseme õpe sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanud noortele kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajatele, kes soovivad arendada end pedagoogiliste teadmiste ja pillimänguoskuste osas. Õpe on koondatud tervikuks, mis hõlmab pillimängu ja juhendamise praktikat ning teooriat.

Õppekava koosneb järgnevaist mooduleist:

  • Interpretatsioon: erialainstrument, 2 individuaaltundi nädalas.
  • Pilliõppe juhendamine – metoodilised rühmaained ja individuaalsed ped.praktika tunnid. Lisaks vaatluspraktika teiste pedagoogilist tööd jälgides ning pedagoogilise repertuaari mängimine ja analüüs.
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus käsitleb eeskätt muusika mänedzmendi, suhtlemise ja projektijuhtimise teemasid.
  • Valikaineid saab valida teiste erialade õppekavade juurest vastavalt oma soovile.

Nii vastuvõtul kui lõpetamise planeerimisel lähtume õpilase eripärast ja huvidest. Õppekava annab hea põhja õpingute jätkamiseks kõrgkoolis interpretatsioonipedagoogika valdkonnas. Samas võimaldab jätkuõpe haridustaset tõsta ka neil muusika- või huvikoolide õpetajatel, kes õpetavad oma põhipillile lisaks teist pilli, mille mänguoskuse on nad omandanud hobi korras või töö käigus. Õppekava läbimist kinnitav dokument avardab võimalusi tööturul.

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

  • I osa – videosalvestada kahe erineva karakteriga teose esitamine oma erialapillil (keelpillide, klahvpillide, akordioni erialal üks teos valikus polüfooniline)
  • II osa – motivatsioonikiri selgitusega, miks soovid õppida antud eriala. Lisada lingid sisseastumisavalduse juurde.
  • III osa – vestlus kandidaadiga Zoomi vahendusel 28.juunil 2021

 

Vaata lisa

https://otsakool.edu.ee/oppekavad/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/dokumentide-esitamine/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvott/
https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/vastuvotukatsed/

JÄTKUÕPE – Pilliõppe juhendaja