Ava alamenüü

Kompositsioon ja muusikateooria

<- vajuta siia, et kandideerida lisavastuvõtu katsetele, mis toimuvad 15.08.2022
Avalduste esitamine 14.06. – 08.08.
Eesti muusikas vajatakse interpreetide kõrval muusikaelu korraldajaid, muusikast kirjutajaid-kõnelejaid, uurijaid, pedagooge ja ka muusika loojaid. Muusikateooria ja kompositsiooni osakond haarab õppeprotsessis kogu kooli – kõigil õpilastel tuleb õpingute käigus omandada teadmised ja oskused elementaarteoorias, solfedžos, harmoonias ning muusikaloos. Professionaalne tase eeldab head teoreetilist pagasit ja muusika tundmist. Nii on osakonna õpetajatel tähtis osa noorte muusikute kujundamisel ja silmaringi avardamisel. Töö osakonnas toimub kahel tasandil: muusika põhitõdede edasiandmine kõigile erialadele; teoreetikute-spetsialistide ning komponistide ettevalmistamine oma erialal.
Muusikateooria ja kompositsiooni eriala õpilased omandavad teoreetilisi aineid ja muusikaajalugu süvendatult. Neile lisanduvad veel mitmed erialatsükli ained nagu vormiõpetus, uurimistöö, muusikakriitika alused, lektoritöö ja erinevate metoodikate alused. Oluline osa on klaveriõpingutel ning valikainetel. Koolis saadakse esmased praktilised kogemused tulevaseks tööks. Samuti on eesmärk anda ettevalmistus kõrgkooli astumiseks kas muusikateaduse, kompositsiooni või muusikapedagoogika erialale.

Muusikateooria eriala õpilased on osa võtnud Eesti Muusikateaduse Seltsi iga-aastastest Tartu päevadest. Olulisematest üritustest ja esinemisvõimalustest teooria õpilastele on kolme kooli (Otsa kool, Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Tallinna Muusikakeskkool) noorteadlaste konverents, komponistidele aga Heino Elleri päev Tartus, kus kõlab kolme kooli noorte heliloojate looming. Lisaks on kompositsiooni õpilastel võimalus osaleda Eesti Heliloojate Liidu poolt korraldatud Eesti Muusika Päevadel. Osakonnal on head sidemed Elleri kooli, Tallinna Muusikakeskkooli ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga. Muusikateooria osakonna algatusel ja levimuusika osakonna toel pandi juba 1980. aastatel alus Uno Naissoo mälestuskontsertide ja loominguvõistluse korraldamisele. Kooli üritustele on teoreetikud ikka õla alla pannud.
Ootame kõiki, kel hea muusikaline kuulmine ja eelharidus klaverimängus või mõnel teisel pillil, hea suhtlemisoskus, õpihimu, soov ennast väljendada nii sõnas kui kirjas või ka heliloomingus, õppima muusikateooria ja kompositsiooni osakonda.

Õppida saab

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Lisainfo:

Muusikateoreetik – Maia Lilje maia.lilje@otsakool.edu.ee 

Komponist – Tatjana Kozlova-Johannes tatjana.kozlova-johannes@otsakool.edu.ee