Solfedžokursus Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli/ MUBA klassikasuuna kutseõppekavade sisseastujatele

AEG: 13.jaanuar – 28.aprill 2022

Tunnid toimuvad kl.19.00 – 20.30 järgmistel kuupäevadel: 13.01, 21.01, 27.01, 03.02, 10.02, 17.02, 23.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 07.04, 14.04, 21.04, 28.04

KOHT: Koolitus toimub läbi ZOOM-i rakenduse

Grupi suurus: 5-8 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks:  Nõutav on orienteerumine solfedžo algteadmistes (nootide tähtnimed (või silpnimed), nootide asukohad noodijoonestikul viiulivõtmes, põhilised mõisted nagu helistik, taktimõõt, võtmemärgid).
Koolituse esimesele kontakttunnile eelnevalt vaatab osaleja läbi talle saadetud ülevaatliku õppevideo (kasutamaks veebipõhist notatsioonitarkvara flat.io/edu).
Osaleja peab valdama eesti keelt kõnekeele tasemel.

Sihtrühm: G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli / MUBA klassikasuuna kutseõppekavale sisseastumisest huvitatud, kelle muusikateoreetiline ettevalmistus ei vasta sisseastumisnõuetele , kuid kelle siht on muusikaõpingutega fokusseeritult jätkata ning on motiveeritud selle nimel pingutama.

KoolitajaUrsula Roomere /  Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetaja Ursula Roomere

Koolituse teemad:

• Kursuse ülevaade. flat.io/edu : küsimused ja vastused. Tutvumistest.
• Tagasiside tutvumistestile. Loomulik duur. Rütmiharjutused, -diktaadid.
• Intervallid. Põhikolmkõlad pööretega duuris. Lühijärgnevused.
• Duur-kolmkõla↑↓. Diktaat. V7 duuris. T ja D eristamine.
• Intervallid. Rütmiharjutused, -diktaadid. Harmooniline moll.
• Põhikolmkõlad pööretega mollis. Lühijärgnevused. Diktaat. Moll-kolmkõla↑↓.
• V7 mollis. Meloodiline & loomulik moll. Diktaat. T ja D eristamine.
• Läbitud kuulamisülesanded läbisegi duuris ja mollis. Intervallid.
• Lühijärgnevused. Duur-, ja mollkolmkõlade pöörded ↑.
• Kõrvalkolmkõlad. Kadentsid. S. K64.
• Funktsioonid. Duur-, ja mollkolmkõlade pöörded ↓.
• Kõrvalkolmkõlad. Lühijärgnevused. Kadentsid. S. K64. Funktsioonid.
• Esimene proovieksam: kõik kirjaliku ja suulise testi ülesanded.
• Tagasiside proovieksamile ja kordamist vajavate teemadega tegelemine.
• Teine proovieksam: kõik kirjaliku ja suulise testi ülesanded.
• Lõplik kokkuvõttev kordamine.

Registreeruda koolitusele saab läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN:
või kirjutades aadressile sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Kursuse hind: 

Koolituse kogumaksumus on 240.- eurot.
Tasuda saab kuukaupa (4 x 60.- eurot kuus) või kogu koolituse eest korraga (240.-). Palume märkida registreerumisel, kuidas eelistate tasuda.
NB! Koolitusest ja tasumisest ei saa loobuda kui koolitus on juba alanud!

Arve saadetakse Teile Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt peale registreerumist.
NB! Palun kontrollige hoolikalt üle andmed mida esitate registreerumisel!

Õppekavaga saad tutvuda SIIN:

Täiendav informatsioon: Sirje Mõttus

Tel. 5680 7587

E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee