Ava alamenüü

ERASMUS+ projekt „Crossroads”

Erasmus+ õpirände projekt „Crossroads” 2018-1-EE01-KA102-046879

Algus: 1.06.2018

Lõpp: 31.05.2020

ERASMUS+ õpirände projekti „Crossroads” koordineerib Otsakool ja projekti rahastab Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+.

Projekti eesmärgiks on kooli klassikasuuna interpreedi õppekava õpilastele erialase rahvusvahelise praktika võimaldamine ja õpetajatele enesetäiendamisvõimaluse andmine.

2018/2019 õppeaastal toimus 12 õpetajate ja 3 õpilaste õpirännet projekti partnerkoolidesse. Oma reisimuljeid jagasid õpilased Otsa Kooli reisiblogis: https://otsakooli.blogspot.com/ ja Karmen Palusoo blogis: https://muusikaminuseneses.com/pealeht/. Kõik õpirändel osalejad saavad Europassi õpirändetunnistused.

Õpilased saavad õpirände käigus arendada oma erialaseid oskuseid praktika näol tulemaks toime rahvusvaheliseks muutunud tööturu situatsioonis ja parandades oma karjääriväljavaateid.

2019/2020 õ/a on võimalik praktikale minna 3 klassikasuuna õpilasel Madeira Kunstide Kooli.

Õpiränne kestab 21 päeva.

Toimumise aeg: 12.01.2020 – 03.02.2020

Õpetajatel on võimalik end täiendada läbi rahvusvahelise koostöö projekti raames toimuvatel  õpirännetel. Oma erialaste kogemuste vahetamise kaudu saab õpetaja tutvuda partnerkooliga, nende organisatsiooni, töökorralduse ja pedagoogiliste suundadega ning aidata seeläbi kaasa õppetegevuse arendamisele.

2019/2020 õ/a toimub 7-päevane õpiränne Madeira Kunstide Kooli.

Õpirände aeg: 12.01.2020 – 18.01.2020

Õpetajate arv: 2

Projektis osalevad partnerkoolid:

 • Braga Calouste Gulbekiani nimeline Muusika Konservatoorium (Portugal)
 • Kuopio Konservatoorium (Soome)
 • Madeira Kunstide Kool (Portugal)
 • Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool (Eesti)

Madeira Kunstide Kool (Portugal):

Madeira Kunstide Kool on olnud Otsakooli pikaajaline usaldusväärne partnerkool õpilaste õpirännete osas ka varasematel aastatel. Käesoleva projekti raames toimub ka õpetajate õpiränne. Eelnevad projektid on olnud tulemuslikud ning koostöötahe jätkuv. Varasemalt välispraktikal käinud õpilased on saanud tugeva tõuke erialaseks arenguks, asunud edasi õppima muusikakõrgkoolidesse ning  suundunud tööle professionaalsete muusikutena.

Madera Kunstide Kooli muusikaõpetajaid iseloomustavad kõrge kvalifikatsioon (enamikel magistri ja doktorikraad), paljurahvuselisus (esindatud üle 10 rahvuse) ning tulemuslik lähenemisviis õpetamisele. Valdav osa keel-, puhk- ja löökpilliõpetajatest mängib Madeira klassikalises orkestris. Õpetajad on huvitatud kultuurilistest kontaktidest, on avatud ja enamus suudab suhelda inglise keeles.

Kodulehekülg: http://www.conservatorioescoladasartes.com/

Kuopio Konservatoorium (Soome)

Kuopio  Konservatoorium  kui Soome üks suurim  ja mitmekülgseim muusikat  ja tantsu ühendav õppeasutus on   hetkel   mitmete kaasaegsete   muusikapedagoogiliste suundade edendaja   ja arengusuundade  eestvedaja. Konservatoorium  töötab Kuopio Muusikakeskuse  majas positiivses sünergias koos  Kuopio Linnaorkestri, Sibeliuse Akadeemia  filiaali ja Savonia kõrgema taseme kutsekooli  muusikaosakonnaga. Profiililt Otsakooliga sarnase  kutsekoolina annab kool tantsu- ja muusikaõpet oma regioonis. Viimastel aastatel on Kuopio Konsevatoorium rahvusvahelise koostöö koordinaatorina juhtinud kaasava pedagoogika (Inclusive Pedagogy of Arts) suundade arendamist Euroopas.

Kodulehekülg: https://www.kuopionkonservatorio.fi/en/

Braga Calouste Gulbekiani nimeline Muusika Konservatoorium (Portugal)

Braga  Calouste  Gulbenkiani  Muusikakonservatoorium  Portugalis on 1971. aastal  asutatud riiklik õppeasutus, mis  asub Põhja-Portugalis riigi suuruselt  kolmandas linnas Bragas. Kool annab muusikalise  hariduse katsed läbinud oma piirkonna lastele ja  noortele vanuses 6-18 aastat. Keskkooli vanuseastmes  on muusikaõpe suunatud professionaalsetesse muusikakõrgkoolidesse sisseastumiseks ettevalmistuse andmisele. Õpilaste tulemused on aastate lõikes keskmiselt head ja väljalangevuse määr marginaalne. Kool on olnud edukas Braga kultuurielus osalev haridusoragnisatsioon ja pakub koostöö vormis kvaliteetset muusikaõpet oma piirkonnas muuhulgas ka  nägemispuudega õpilastele. Lisaks mitmetele orkestritele ja kooridele ja tegutseb koolis üle kolmekümne kammerkooseisu.

Kodulehekülg: https://www.conservatoriodebraga.pt

Projekti tegevuste kirjeldus õpirändel:

 • Õpilaste tegevused õpirändel:
 • erialased individuaaltunnid 90 min nädalas
 • aktiivne osalemine orkestri ja kammermuusika kollektiivide proovides ja kontsertidel järgides sealseid tööpõhimõtteid
 • nõuetekohane ettevalmistus proovideks, individuaalne harjutamine võimaldatud
 • ansamblitunnid vastavalt instrumendile
 • sooloesinemine või kontsert perioodi lõpus
 • suhtlemine kaasõpilaste, juhendajate jt projekti kaasatud isikutega
 • osalemine muudel vastuvõtja poolt pakutavatel üritustel

Projekti raames tasutakse osalejate transpordi-, elamis- ja kindlustuskulud.

Projekti töökeel on inglise keel. Õpilastele võimaldatakse keeleline testimine ja ettevalmistus inglise keeles veebipõhiselt keeletoe keskkonnas OLS (Online Linguistic Support).

Nõuded kandideerimiseks:

Kandideerida saavad kõik klassikasuuna põhi- ja jätkuõppe interpreedi õppekava õpilased. 

Tingimuseks on õppevõlgnevuste puudumine, motiveeritus ja keeleoskus.

Praktika on võimalik järgmistel erialadel: viiul, vioola, tsello, klassikaline laul, kitarr, löökpillid,  flööt, oboe, klarnet, fagott, plokkflööt, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, tuuba, akordion, klaver, orel, harf.

Õpetajate tegevused õpirändel:

 • erialase vaatluspraktika teostamine tundides kokkulepitud aja jooksul etteantud mahus (töövari, kuulaja)
 • tutvumine haridusasutuse, selle töökorraldusega 
 • suhtlemine kolleegide, õpilastega, tutvumine metoodika, tööpõhimõtetega 
 • aktiivne osalemine kokkusaamistel, seminaridel ja kontsertidel jm vastuvõtva kooli poolt korraldatavatel üritustel
 • kokkuleppel tundide läbiviimine meistriklassi vormis 
 • vajadusel õpilaste toetamine ja abistamine

Õpiränne vormistatakse töölähetusena. Osalejate transpordi-, elamis- ja kindlustuskulud hüvitatakse. NB! Õpirände ajas sisalduvad ka 2 transpordipäeva. 

 Dokumendid: 

 • Europassi õpirändetunnistus
 • Learning Agreement
 • Toetuse kasutamise leping
 • elektrooniline EU tagasiside vorm

Pildi- ja videogaleriid, infomaterjalid:

Artiklid:

Blogid: