ERASMUS+ projekt „Crossroads”

ERASMUS+ õpirände projekti „Crossroads” koordineerib Otsa kool ja projekti rahastab aastateks 2014-2020 aastatel loodud Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+.

Impulsi   projekti   „Crossroads”   elluviimiseks   on   andnud   Eesti   keskastme   muusikahariduse valdkonnas  lähiaastatel  planeeritavad  ümberkorraldused.  Projekti  käigus  saadavad  teadmised  ja kogemused  on  vajalikud  kooli  õppetegevuse  kaasajastamiseks  ja  abiks  kohandamisel  muutuva õpikeskkonnaga.

Projekti eesmärgiks on:

kooli õpilastele rahvusvahelise praktika ja haridustöötajatele täiendkoolituse võimaldamine.

Projekti on kaasatud nii õpilased kui haridustöötajad.

Õpilase  jaoks  on eesmärgiks eelkõige erialaste oskuste arendamine praktika näol tulemaks toime rahvusvaheliseks muutunud tööturu situatsioonis.

Haridustöötajate    õpirände    eesmärgiks    on    tutvuda    erialaste    ja    uuenduslike    suundadega muusikapedagoogikas   ja   aidata   seeläbi   kaasa   kooli   õppetegevuse   arendamisele.   Muuhulgas saadakse teadmisi kaasaegse muusikapeadogoogika ühe uuema suuna – IPA (Inclusive Pedagogy in Arts) rakendamisest muusikahariduses.

Projektis osalevad partnerkoolid:

  1. Madeira Kunstide Kool Portugalis

Madeira  Kunstide  Kool  on  olnud  pikaajaline  usaldusväärne  partnerkool  õpilaste  õpirännete  osas. Eelnevad projektid on olnud tulemuslikud ning soov edaspidist koostööd tugevadada mõlema poole tahe.  Varem  välispraktikal  käinud  õpilased  on  saanud  tugeva  tõuke  erialaseks  arenguks,  asunud edasi õppima muusikakõrgkoolidesse ning osa suundunud töötama professionaalsete muusikutena. Käesoleval perioodil toimub projekti raames ka õpetajate mõlemapoolne õpiränne. Kuna Madeira Kaunite  Kunstide  kool  ühendab  muusika  ja  tantsu  valdkonnad,  siis  saavad  õpirändes  osalevad õpetajad oma tasandilt kogeda töötamist kunstide koolis.

  1. Kuopio Konservatoorium Soomes

Kuopio  Konservatoorium  kui  Soome  üks  suurim  ja  mitmekülgseim  muusikat  ja  tantsu  ühendav õppeasutus    on   hetkel   mitmete   kaasaegsete   muusikapedagoogiliste    suundade    edendaja   ja arengusuundade  eestvedaja.    Konservatoorium  töötab  Kuopio  Muusikakeskuse  majas  positiivses sünergias  koos  Kuopio  Linnaorkestri,  Sibeliuse  Akadeemia  filiaali  ja  Savonia  kõrgema  taseme kutsekooli  muusikaosakonnaga.  Profiililt  Otsakooliga  sarnase  kutsekoolina  annab  kool  tantsu-  ja muusikaõpet oma regioonis. Viimastel aastatel on Kuopio Konsevatoorium rahvusvahelise koostöö koordinaatorina juhtinud kaasava pedagoogika (Inclusive Pedagogy of Arts) suundade arendamist Euroopas.

  1. Braga Calouste Gulbekiani nimeline Muusika Konservatoorium Portugals, Bragas

Braga  Calouste  Gulbenkiani  Muusikakonservatoorium  Portugalis  on  1971.  aastal  asutatud  riiklik õppeasutus,  mis  asub  Põhja-Portugalis  riigi  suuruselt  kolmandas  linnas  Bragas.  Kool  annab muusikalise  hariduse  katsed  läbinud  oma  piirkonna  lastele  ja  noortele  vanuses  6-18  aastat. Keskkooli  vanuseastmes  on  muusikaõpe  suunatud  professionaalsetesse  muusikakõrgkoolidesse sisseastumiseks ettevalmistuse andmisele. Õpilaste tulemused on aastate lõikes keskmiselt head ja väljalangevuse    määr    marginaalne.    Kool    on    olnud    edukas    Braga    kultuurielus    osalev haridusoragnisatsioon ja pakub koostöö vormis kvaliteetset muusikaõpet oma piirkonnas muuhulgas ka  nägemispuudega  õpilastele.  Lisaks  mitmetele  orkestritele  ja  kooridele  ja  tegutseb  koolis  üle kolmekümne kammerkooseisu.

Projekti tegevuste kirjeldus õpirännete lõikes:

  1. Haridustöötajate õpiränne Portugali (Madeira, Braga) ja Soome (Kuopio)

Õpirändel haridustöötaja:

– teostab vaatluspraktika tundides kokkulepitud aja jooksul etteantud mahus (töövari, kuulaja)

– tutvub haridusasutuse töökorraldusega

– vestleb kolleegidega, õpilastega, tutvub metoodika, tööpõhimõtetega

–  osaleb   aktiivselt   kokkusaamistel,   seminaridel   ja   kontsertidel   jm   vastuvõtva   kooli   poolt korraldatavatel üritustel (nt IPA konverents Kuopios), võimalusel annab tunde meistriklassi vormis

– Madeiral lisaks abistab ja toetab vajadusel õpilasi

  1. Õpilaste õpiränne Madeirale

Õpilastele planeeritud tegevused:

– erialased individuaaltunnid 90 min nädalas

–  aktiivne  osalemine  orkestri  ja  kammermuusika  kollektiivide  proovides  ja  kontsertidel  järgides sealseid tööpõhimõtteid

– nõuetekohane ettevalmistus proovideks, individuaalne harjutamine võimaldatud

– ansamblitunnid kohandatakse vastavalt instrumendile

– sooloesinemine või kontsert perioodi lõpus

– suhtlemine kaasõpilaste, juhendajate jt projekti kaasatud isikutega

– osalemine muudel vastuvõtja poolt pakutavatel üritustel

Õppeaastaks 2018/2019 projekti raames planeeritud tegevuste ajakava:

Aeg                          Koht                         Osalejad                               Õpirände kestus päevades*

Okt/nov 2018          Braga, Portugal         4 haridustöötajat                    3

Jaan/veebr 2019      Madeira, Portugal     3 õpilast                                  21

Jaan/veebr 2019      Madeira, Portugal     2 haridustöötajat                  5

7.- 9. veebr 2019       Kuopio, Soome         6 haridustöötajat                  3

Märts/aprill 2019    Tallinn                       3 õpilast Madeiralt                 21

Märts/aprill 2019    Tallinn                       1 haridustöötaja Madeiralt   5

* igale õpirändele lisandub kaks transpordipäeva

Ajakava on orienteeruv ja täpsed kuupäevad selguvad õppeaasta alguseks.

Projekti raames tasutakse osalejate transpordi-, elamis- ja kindlustuskulud.

Õpilastele võimaldatakse keeleline ettevalmistus inglise keeles veebipõhiselt keeletoe keskkonnas OLS (Online Linguistic Support).