Otsa kooli sisseastumiskatsed toimuvad täielikult virtuaalselt

2020. aastal toimuvad Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli sisseastumiskatsed 100% virtuaalselt. Kui kooli jaoks tähendab uus kord ennekõike suurenenud töökoormust, siis sisseastujate jaoks hoopis uusi võimalusi.

25. juunil algavatel vastuvõtukatsetel viiakse kõik Otsa koolis õppimiseks vajalikud testid, eksamid ja vestlused läbi virtuaalselt. Otsuse korraldada vastuvõtukatsed sel aastal ainult virtuaalselt võttis Otsa kool vastu juba riikliku eriolukorra alguses: „Alustasime vastuvõtukatsete planeerimisega märtsis, kui Vabariigi Valitsus eriolukorra kehtestas. Siis sai ka juba selgeks, et traditsioonilisi lahtiste uste päevi me seekord korraldada ei saa. Selle asemel kutsusime uusi õpilasi nö avatud akende päevale, kus kooli ja õpetajatega tutvumine toimus ohutult interneti vahendusel. See õigustas ennast igati ning andis kindluse korraldada ka vastuvõtukatsed elektrooniliselt,“ ütles Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktor Ivo Lille.

Kolme päeva jooksul toimuvad virtuaalsed katsed nii põhi- ja eelõppesse kui ka jätkuõppesse. Õppejuht Heli Tohveri sõnul on 100% virtuaalsed katsed jagatud kaheks: esimeses osas peavad õpilased esitama elektroonilised materjalid ja teises osas läbima eksamid Zoomis. Elektrooniliste materjalide hulka kuulub ka esinemisvideo esitamine, mis asendab traditsioonilist eksamikomisjoni ees esinemist. Kuigi esitada saab ainult nõutud videosalvestised oma teostest, saavad noored neid testida ja uuesti teha just nii mitu korda, kui on vaja parima tulemuse saavutamiseks.

„Erinevalt teistest koolidest mängib Otsa kooli astuvate noorte muusikute hindamisel suurt rolli nende esinemisjulgus, stressitaluvus, kehakeel ja suhtlusoskus. Neid asju hindame nüüd hoopis teisiti ja teistel alustel. See, et me ei kohtu kandideerijatega näost näkku, on suur muutus, mille lõplikku tulemust näeme uue õppeaasta alguses. Mõned asjad on ka lihtsamad – näiteks saame jagada varem salvestatud konsultatsioonivideoid nendega, kes avatud akende päeval osaleda ei saanud ning analüüsida kandideerijate esitatud videosalvestisi täpselt nii mitu korda kui vaja,“ ütles Tohver.

Otsa kooli põhiõppesse kandideerijad peavad 25. juuniks esitama lisaks esinemisvideole ka motivatsioonikirja ning seniste õpingute ja praktika kirjelduse. 26.-27. juunil toimuvad solfedžo- ja erialaeksamid Zoomis ning eesti keele test, mille peavad sooritama kõik vene õppekeelega koolis hariduse omandanud kandidaadid.

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on 100 aastase ajalooga keskastme muusikaõppeasutus, mis valmistab ette elukutselisi muusikuid ja muusikavaldkonnas tegutsevaid spetsialiste.
Haridust antakse interpreedi, rütmimuusiku, koorijuhi, muusikateoreetiku, helilooja, klaverihooldusmeistri, instrumendiõpetaja ja muusikaettevõtluse spetsialisti õppekavadel.
Kooli eesmärk on katta suuremat osa muusikavaldkonna toimimiseks vajalikest oskustest ja pädevustest – toetada õpilasi oma õpiteekonna ja elu mõtestamisel ning isiksuse arengul, lähtudes selles kogukonna printsiibist.

facebook.com/otsakool/

instagram.com/otsakool/