Vastuvõtukatsed

VASTUVÕTUKATSED toimuvad elektroonselt

(veebieksam Zoomi vahendusel, videosalvestus, motivatsioonikiri jms)

PÕHI- JA EELÕPPESSE TOIMUVAD katsed 25.06.-27.06.2020

PÕHI- JA EELÕPE  

 • Solfedžo eksam 26.-27.juuni veebieksam Zoomi vahendusel (iga kandidaat registreerib ennast konkreetsele ajale). PS!  Rütmimuusika solfedžo eksamile pääsemiseks tuleb eelnevalt saata nõutud videode lingid ehk täita eeltingimus (põhiõppes ja eelõppes erinevad tingimused) Vaata õppekava vastuvõtunõuded
 • Eriala eksam: Täpsem info õppekava vastuvõtunõuded
 • I osa- kuni 25.juuni kell 10.00 saab esitada nõutud videosalvestuse, motivatsioonikirja jms linke;
  II osa- eksam Zoomis 27.juuni (igale kandidaadile teatatakse konkreetne eksami kellaaeg)
 • Täiendav vastuvõtueksam klaverimängus (sooritavad ainult kooridirigeerimise (v. a eelõpe), muusikateoreetiku ja kompositsiooni erialadele kandideerijad)
 • Eesti keele test 27.juuni – sooritavad kõik vene õppekeelega koolis hariduse omandanud kandidaadid

 

JÄTKUÕPE

Tutvu infoga õppekava vastuvõtunõuded

Koorijuht
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • I osa – lisada lingid sisseastumisavalduse juurde
  • CV, kus on välja toodud vaid asjakohased õpingud ja kogemused
  • motivatsioonikiri näitamaks sisseastuja huvi ja põhjuseid, miks soovid õppima asuda koorijuhi eriala
 • II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga Zoomi vahendusel 27.juunil

Pilliõppe juhendaja
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

 • I osa – videosalvestada kahe erineva karakteriga teose esitamine oma erialapillil (keelpillide, klahvpillide, akordioni erialal üks teos valikus polüfooniline)
 • II osa – motivatsioonikiri selgitusega, miks soovid õppida antud eriala. Lisada lingid sisseastumisavalduse juurde.
 • III osa – vestlus kandidaadiga Zoomi vahendusel 26.juunil

Rütmimuusik: Muusikaproduktsioon 
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • I osa – kirjalik (CV, motivatsioonikiri, salvestatud demo: omalooming, mis peab sisaldama rütm, bass, harmoonia, meloodia; min pikkus 1 min) saata hiljemalt 19. juuniks 2020 e-postile produktsioon@otsakool.edu.ee
 • II osa – musikaalsustest  ja vestlus  26.juuni 2020 valitud kandidaatidega
 • Musikaalsustest
  • Erinevate instrumentide ja tämbrite eristamine kuulmise järgi
  • Rütmika- erinevate ettemängitud rütmifaktuuride imiteerimine
  • Soovi korral ühe muusika pala esitamine vabalt valitud instrumendil või lauldes
 • Vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaproduktsiooni alaseid teadmisi ja oskusi ning huvi ja motivatsiooni muusikaproduktsiooni õppimiseks.

Rütmimuusik: Ansambli juhendaja
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

 • Solfedžo eksam: vastavalt rütmimuusika põhiõppe solfedžo eksami tingimustel. Vaata õppekava vastuvõtunõuded
 • Eriala: Videosalvestada oma kahe muusika pala esitus vabalt valitud instrumendil või lauldes, lisada link sisseastumisavalduse juurde
 • Vestlus Zoomi keskkkonnas 27.juunil: vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaalaseid teadmisi ja oskusi ning motivatsiooni ansambli juhendaja eriala õppimiseks.  

Muusikaettevõtluse spetsialist
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • I osa – saata hiljemalt 14. juuniks 2020 e-postile ettevotlus@otsakool.edu.ee
  • CV, kus on välja toodud asjakohased õpingud ja kogemused
  • motivatsioonikiri selgitusega, miks soovid õppima asuda antud õppekava
  • haridust tõendav dokument
 • II osa – vestlus 25.-26.juuni, kuhu kutsutakse valitud kandidaadid.

——————————————————————————————————————————————————————-

HINDAMINE

 • Vastuvõtukatseid hindavad eksamikomisjonid.
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste ja eriala eksamikomisjoni ettepanekute alusel.
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused.

ÜLDINFO
Katsetele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Kandidaadid, kes sooritasid vastuvõtukatsed, kuid ei pääsenud konkursi tõttu soovitud erialale, võivad vabade kohtade olemasolul konkureerida teistele erialadele, sooritades täiendava eksami.

Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada kooli infosüsteemist.

Sisseastumise dokumente saab saata kuni 25.06.2020 kell 16.00.

Esita elektrooniline sisseastumisavaldus SIIN.

Veebikonsultatsioonid sisseastujatele toimuvad 02.05.2020 ja 09.05.2020

Kontaktisik: vastuvõtukomisjoni aseesimees Katrin Naan, tel 503 0415