Muusikateooria

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2020

 1. Kirjalikult on nõutav essee (2-3 lk).
  • Teemad saadetakse eksamieelsel päeval kell 12.00
  • Esseed ootame eksamipäeva hommikul kell 9.00
 2. Kuulamistest, kus salvestuste põhjal tuleb määrata teose autor või ajastu, žanr ja esituskoosseis.
  2020. a. toimub kuulamistest Zoom´i keskkonnas koos kompositsiooni eriala
  sisseastujatega.
 3. Suulisel eksamil kontrollitakse algteadmisi muusikaajaloost.
  • sisseastuja oskab iseloomustada järgmisi stiile:
   renessanss, barokk, klassitsism, romantism ja teab nimetada XX sajandi tuntumaid heliloojaid.
  • teab olulisi žanre:
   fuuga, ooper, oratoorium, sümfoonia, sonaat, kvartett, kontsert.
  • tunneb tähtsamaid eesti heliloojaid, olulisi eesti nüüdismuusika festivale, muusikakollektiive ja interpreete (tuntud dirigendid, pianistid, ansamblid jne).
   2020. aastal toimub vestlus üldkultuurilise silmaringi selgitamiseks Zoom´i keskkonnas.
 4. Klaverikatse toimub sel aastal videosalvestusena, kus tuleb esitada kaks teost, millest üks on soovitavalt polüfooniline.* Kava esitatakse peast.
  Videosalvestus lisada lingina sisseastumisankeedi juurde.

* Kui eelnevalt õpitud eriala ei sisaldanud üldklaveriõpinguid või pole õpilane õppinud klaverit mõnel muul põhjusel, on lubatud klaveri asemel sooritada katse teisel pillil. Nõuded repertuaarile on samad, mis klaverikatsel.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele 2020

 

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2019

Muusikateooria eriala eksam toimub kahes osas.

I Eriala eksam:

 1. kirjalikul eksamil kirjutatakse muusikaline kirjand (2-3 lk)
 2. suulisel eksamil kontrollitakse algteadmisi muusikaajaloost muusikakooli programmi tasemel.
  Sisseastujal tuleb iseloomustada:
  a) stiile: barokk, klassitsism, romantism
  b) žanre: fuuga, oratoorium, sümfoonia, sonaat, kvartett, kontsert

Õpilaskandidaadiga toimub vestlus üldkultuurilise silmaringi selgitamiseks.

II Klaveri eksamil tuleb esitada:

 1. polüfooniline teos
 2. suurvormi osa
 3. pala või etüüd
 4. heliredelid kuni 2 märgini

Kava esitatakse peast. Kontrollitakse noodilugemise oskust.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele