Üldharidus

Otsa koolis on lisaks kutse- ja erialasele pädevusele võimalik omandada keskharidus, mida meie õpilased õpivad kutsekeskhariduse õppekava alusel. Õpingud sel õppekaval kestavad neli aastat, välja arvatud helindaja erialal, kus õpilased õpivad kolm aastat.

Õpingute alustamise eeltingimuseks on reeglina põhihariduse olemasolu, kuid kutsekeskharidusõppes võivad õpinguid alustada ka need vähemalt 22-aastased põhihariduseta õppida soovijad, kellel on koolile ette näidata põhiharidusele vastavad kompetentsid (teadmised, oskused, hoiakud).

Üldaineid õpitakse kolme õppeaasta jooksul (tavamõistes 10.-12. klass), eraldi klassitunnistust pärast üldainete läbimist kool ei anna. Õpingud loetakse lõppenuks ja õpilastele väljastatakse kutsekeskharidusõppe lõputunnistus koos hinnetelehega alles pärast õppekava täielikku läbimist.

Riigieksamite sooritamine ei ole kutsekeskharidusõppes kohustuslik, kuid soovi korral võivad õpilased riigieksameid sooritada ja väga paljud õpilased seda teevad.

Õppekava lõpetanu võib jätkata õpinguid rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes.