Vastuvõtt

JÄTKUÕPE (UUS!)

Alates 2017/2018. õppeaastast saab Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis alustada õpinguid 5. taseme jätkuõppe õppekaval “Pilliõppe juhendaja” (vaata õppekava).

Õppimaasumise eelduseks on vähemalt keskhariduse ning interpreedi 4. taseme või sellele vastavate kompetentside olemasolu.

Õppima on oodatud:

  1. interpreet 4. taseme või sellele vastavate kompetentsidega isikud, kellel on soov omandada esmased instrumendiõpetuse alased teadmised ning täiendada oma interpretatsioonialaseid oskusi, et asuda tööle pilliõppe juhendajana või jätkata soovi korral õpinguid interpretatsioonipedagoogika valdkonnas kõrgkoolis;

  2. muusika huvikoolides jm pilliõppe juhendajatena töötavad inimesed, kellel on soov end interpretatsiooni ning pilliõppe metoodika alaselt täiendada.

 

PÕHIÕPE

 Õppida saab põhi- ja keskhariduse baasil:

  1. Kutseõpe keskhariduse baasil (õppeaeg 3 aastat, helindaja erialal 2,5 aastat)

  2. Kutseõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 3 aastat (helindaja erialal 2,5 aastat), üldained omandatakse mõnes teises üldhariduskoolis)

  3. Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat (helindaja erialal 3 aastat), üldained omandatakse Otsa koolis)

    Tutvu õppekavadega siin!

Vastuvõtt põhiõppesse toimub  järgmistele erialadele:

Vastuvõtukatsetele pääseb ainult isikut tõendava dokumendi alusel!

Kontaktisik: vastuvõtukomisjoni aseesimees Katrin Naan

katrin.naan@otsakool.edu.ee, tel 503 0415

Vastuvõtukatsed põhiõppesse toimuvad 15.0616.06.2018

Elektroonilisi sisseastumisavaldusi saab esitada 01.04–14.06.2018.

ESITA SISSEASTUMISAVALDUS PÕHIÕPPESSE siin!

 

EELÕPE (kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis)

Eelõppesse on oodatud  noored muusikud, kes soovivad tulevikus jätkata oma haridusteed meie kooli põhiõppes ning õpivad antud hetkel üldhariduskoolis 7.-12. klassis (klassikalise laulu erialale kandideerijad 9.-12. klassis). Eeltingimuseks on  õppimine mõnes laste muusikakoolis (võib olla ka lõpetatud).

Muusikaõpinguid eelõppes võib üldhariduskool arvestada valikõpingutena koolide vahelise kirjaliku lepingu alusel. Eelõppes on võimalik õppida kuni 3 aastat. Iga õppeaasta lõpus on õpilane, kes soovib õpinguid jätkata, kohustatud pikendama õppeosakonnas oma õpiaega.  Eelõppes õppival õpilasel on individuaalseid erialatunde ja solfedžot 2 tundi nädalas.

Tutvu õppekavadega siin!

Eelõppesse toimub vastuvõtt järgmistele erialadele:

Vastuvõtukatsetele pääseb ainult isikut tõendava dokumendi alusel!

Kontaktisik: vastuvõtukomisjoni aseesimees Katrin Naan

katrin.naan@otsakool.edu.ee, tel 503 0415

Vastuvõtukatsed eelõppesse toimuvad 15.06-16.06.2018.

Elektroonilisi sisseastumisavaldusi saab esitada 01.04–14.06.2018.